Структура
Главен инспектор
Главен секретар
Инспектори
Експерти
Обща администрация
Служител по сигурността на информацията
Отдел "Бюджет и финанси"
Отдел "Административнa дейност и информационно обслужване"
Отдел "Правно обслужване, връзки с обществеността и човешки ресурси"
Сектор "Компютърни системи и технологии"
Сектор "Разработка и внедряване на информационни системи"
Контакти
Състав
Теодора Ангелова Точкова
Любомир Василев Крумов
Александър Божидаров Мумджиев
Игнат Иванов Георгиев
Лидия Христова Стоянова
Любка Димитрова Кабзималска
Мария Господинова Нейкова
Стефка Станева Мулячка
Юрий Димитров Кръстев
Образци
Декларации-съгласие
Образци на отчети за работата на органите на съдебната власт
Нормативни актове
Конституция на Република България
Закон за съдебната власт
Методика за извършване на проверки на органите на съдебната власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет
Вътрешни правила за проверка на имуществените декларации на съдиите прокурорите и следователите от екипи на ИВСС
Вътрешни правила за извършване на проверки по глава девета раздел Iб ЗСВ от екипи на ИВСС
Методика за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Глава трета "а" от ЗСВ
Вътрешни правила за опазване на самоличността на лицата, подали сигнал за извършване на проверка по реда на глава девета, раздел І б ЗСВ
Вътрешни правила за извършване на проверките за почтеност на експертите в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Вътрешни правила за провеждане на конкурси за назначаване на експерти в Инспектората към Висшия съдебен съвет (изм. и доп. със Заповед №102/31.10.2016 г. на главния инспектор на ИВСС)
Вътрешни правила за случайното разпределение на преписките по заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета "а" от ЗСВ
Заповед по Графика на правителството за периода февруари-юли 2012 г.
Бюджет
Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
Методика за извършване на проверки по Закона за защита на личните данни
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Инспектората към Висшия съдебен съвет
Eвропейска харта за професионална етика на националните инспекционни органи, членове на мрежата на европейските служби за съдебна инспекция
Вътрешни правила за прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Годишна програма
Бюлетин
Анонимизирани случаи на нарушения, установени при проверки по реда на глава девета, раздел Iб ЗСВ
Сигнали за тълкувателни решения
Актове от проверки
Профил на купувача
Предварителни обявления
Текущи процедури по ЗОП
Документация регистри
Осигуряване на логистика за обучения и изпълнение на дейности за информация и комуникация
Доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет
Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС-прекратена
Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС
Регистър ЕПРЕД - прекратена
Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет
Регистър ЕПРЕД
Вътрешни правила
Архив - за проведените до 01.10.2014 г. поръчки
Електронни документи, публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Друга полезна информация
Обяви за събиране на оферти
9067704
9083756
Публично състезание
815681
920389
929506
Други покани
Пазарни проучвания
Пазарно проучване за ОП Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС
Пазарна консултация за възлагане на ОП - ЕПРЕД
Пазарна консултация за вълзагане на ОП - ЕПРО
Конкурси
Съобщения
Заявления по Глава трета "а" от ЗСВ
Начало на регистрацията
Въвеждане на заявление
Потвърждаване на въведените данни
Проверка на състоянието на подадено заявлениe
Ред за разглеждане на заявления по глава III "а" от Закона за съдебната власт
Технически изисквания за работа с ИС Обезщетения
Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ
Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ-2019г.
Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ-2020г.
Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ-2021г.
Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ-2022г.
Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ-2023г.
Проекти
Проект по ОПАК
Проект „Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС”
Пресконференция по представяне на проекта
Обществени поръчки
Обществена поръчка 1
Обществена поръчка 2
Обществена поръчка 4
Семинари по дейност №8 от проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС"
Прессъобщения, отразяващи дейността по проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС"
Публикации в медиите
Проект по ОПДУ
Оперативна програма "Добро управление"
Проект по СПСР
Проверка на имуществени декларации
Списък неподали в срок т.2
Списък неподали в срок т.1
Декларации
Влезли в сила наказателни постановления
Списък неподали в срок т.3
Списък установено несъответствие в подадените декларации
Списък неподали в срок т.4
Съобщения по чл. 175ж, ал. 2, изр. трето от Закона за съдебната власт
Защита на личните данни
права за ползване
достъпност
обратна връзка