Потвърждаване на въведените данниОписание: След въвеждане и подписване с електронен подпис на едно заявление, то трябва да бъде потвърдено. Потвърждението на заявление се осъществява чрез бутона 'Потвърди'. С потвърждението на заявлението, то става достъпно за обработка от служителите на Инспектората към ВСС. След като е потвърдено статуса на заявлението се променя в 'Потвърдено'. Ако не разполагате с електронен подпис, можете да разпечатате заявлението (чрез бутона 'Принтиране') и да го предадете на деловодител в Инспектората към ВСС. В този случай, служителят ще промени статуса на заявлението, а Вие ще можете да проследите обработката му директно през системата.

Забележка: Ако разполагате с електронен подпис, но не потвърдите заявлението си, то няма да бъде обработено от служители на ИВСС.