• Протокол №4 за резултатите от събеседването и класирането на кандидатите за длъжността експерт с юридическо образование и експерт с юридическо образование с владеене на английски език в специализираната администрация на Инспектората към Висшия съдебен съвет
 • Протокол №3 за резултатите от писмения изпит на кандидатите за длъжността експерт с юридическо образование с владеене на английски език в специализираната администрация на Инспектората към Висшия съдебен съвет
 • Протокол №2 за резултатите от писмения изпит на кандидатите за длъжността експерт с юридическо образование в специализираната администрация на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
 • Протокол №1а за поправка и допълнение на Протокол № 1 от 10.01.2023 г. за допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Експерт с юридическо образование“ в специализираната администрация на Инспектората към ВСС, изготвен от Комисията за провеждане на конкурса, назначена със Заповед № З-2/04.01.2023 г. на главния инспектор.
 • Протокол №1 за допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Експерт с юридическо образование“ в специализираната администрация на Инспектората към ВСС, изготвен от Комисията за провеждане на конкурса, назначена със Заповед № З-2/04.01.2023 г. на главния инспектор.
 • Публикувано във в-к „24 часа“ на 1 декември 2022 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  На основание чл. 55 ал. 2 Закона за съдебната власт и чл. 43 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, със Заповед № З-79/30.11.2022 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет е: ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА длъжността „експерт с юридическо образование” в специализираната администрация на ИВСС – за заемане на 7 щатни бройки и за заемане на 2 щатни бройки за длъжността „експерт с юридическо образование” в специализираната администрация на ИВСС с владеене на английски и/или френски език.

  1. Кратко описание на длъжността:
  Длъжност „експерт с юридическо образование”:
  - участва в проверки относно организацията на административната дейност в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, както и относно организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;
  - участва при анализирането и обобщаването на делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;
  - участва в разглеждането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
  - участва в проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдиите, прокурорите и следователите, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
  - участват в проверки по чл. 18 ЗЗЛД, в изготвяне на становища, актове и решения по ЗЗЛД, както и в поддържането на регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗЗЛД;
  - участва при изготвянето на проекти на доклади, сигнали, предложения и др. подобни, във връзка с дейността по проверки на ИВСС.
  Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в „Регистратура” на ИВСС - гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 17, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

  2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  - да е пълнолетен български гражданин;
  - да не е поставен под запрещение;
  - да не е лишен от правото да заема определена длъжност;
  - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, вкл. да не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
  - да няма образувани срещу него наказателни производства за престъпления от общ характер;
  - да има завършено висше образование по специалността “Право” и придобита юридическа правоспособност;
  - да има най-малко 5 (пет) години юридически стаж;
  - да притежава практически умения за работа със системен и приложен софтуер, както и със специализиран юридически софтуер;
  - за кандидатите за 2-те щатни бройки, за които се изисква владеене на английски и/или френски език, трябва да представят и документ, удостоверяващ владеене на английски и/или френски език на ниво не по-ниско от В2.

  3. Начин на провеждане на конкурса:
  - по документи - проверява се съответствието на изискуемите и представените от кандидата документи, както и съответствието на удостоверените с тях обстоятелства с минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността; до участие в конкурса се допускат кандидатите, които са предоставили изискуемите документи и отговарят на изискванията за заемане на длъжността;
  - недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок от обявяване на резултатите. Възраженията се подават лично или чрез пълномощник в регистратурата на Инспектората. Главният инспектор се произнася с окончателно решение в 3-дневен срок;
  - оценяване - оценяването се извършва чрез решаване на тест, комбиниран с писмено развиване на поставен въпрос и събеседване. С кандидатите, получили на писмената си работа оценка не по-ниска от много добър „4.50”, се провежда събеседване;
  - кандидатите за 2-те щатни бройки, за които се изисква владеене на английски и/или френски език се оценяват допълнително и относно знанията им по английски и/или френски език – оценяването се извършва чрез решаване на езиков тест. С кандидатите, получили на теста оценка не по-ниска от много добър „4.50“ се провежда събеседване на съответния език.

  4. Необходими документи за участие в конкурса:
  Писмено заявление за участие в конкурса (по образец), към което кандидатът прилага:
  - автобиография, подписана от кандидата;
  - копие от диплома за завършено висше образование по специалността “Право”;
  - копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж (трудова, служебна и/или осигурителна книжка, образец УП 3 за трудов/осигурителен стаж и други документи по преценка на кандидата);
  - свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за осъждания по чл. 78а от Наказателния кодекс;
  - удостоверение от НСлС, че срещу него няма образувани наказателни производства за престъпления от общ характер;
  - декларация по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт (по образец);
  - декларация за съгласие за извършване на проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за кандидати, родени преди 16 юли 1973 г. (по образец);
  - декларация за съгласие за извършване на проверка за почтеност на класираните кандидати по чл. 55, ал. 4 вр. ал. 3 от Закона за съдебната власт и съгласно правилата на Инспектората към Висшия съдебен съвет (по образец);
  - медицинско свидетелство, ако е прекъснал работа повече от три месеца;
  - документ, удостоверяващ компютърната грамотност, ако има такъв;
  - кандидатите за 2-те щатни бройки, за които се изисква владеене на английски и/или френски език трябва да представят и документ, удостоверяващ владеене на английски и/или френски език на ниво не по-ниско от В2.
  Документите, предоставени в копие, следва да бъдат заверени за верността им от кандидата.

  5. В тридневен срок от публикуване на списъка с резултатите от писмения изпит, кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4.50 представят декларация за имуществено състояние по чл. 55, ал. 5 ЗСВ.
  Непредставилите в срок декларацията не се допускат до събеседване.
  Преди назначаване на длъжността класираните кандидати следва да преминат проверка за почтеност по чл. 55, ал. 4 ЗСВ, извършена съгласно приетите от Инспектората правила. Непреминаването на проверката е основание за отпадане от класирането.
  Класираните кандидати за събеседване, родени преди 16 юли 1973 г. следва да преминат проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  При назначаване на длъжността на избрания кандидат, същият следва да представи и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, вр. чл. 18, ал. 1 от Закона за съдебната власт (по образец).

  6. Място и срок за подаване на документите за кандидатстване:
  - кандидатите подават документи за участие в конкурса в „Регистратура” на ИВСС - гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 17, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.;
  - документите се подават в едномесечен срок от публикуване на обявата;
  - документите се подават лично или чрез пълномощник.

  7. Място за обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса:
  Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред „Регистратура” на ИВСС, както и на интернет страницата на Инспектората - www.inspectoratvss.bg, раздел „Конкурси”.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Предоставените от кандидатите лични данни ще бъдат използвани за целите на конкурсната процедура, съобразно действащото законодателство по ЗЗЛД. Инспекторатът към ВСС се задължава да ги съхранява и да не ги разгласява под каквато и да е форма.

  Приложения:
 • Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ
 • Декларация по ЗДРДОПБГДСРСБНА
 • Декларация съгласие за извършване на проверка за почтеност по чл. 55, ал. 4, вр. ал. 3 от ЗСВ
 • Заповед № З-79/30.11.2022 г. на главния инспектор на ИВСС
 • Зявление за участие в конкурс

 • ------------------------------------------------------

 • Заповед № 3-23/03.02.2022 г. на главния инспектор на ИВСС за прекратяване на обявения със Заповед № 3-81/13.12.2021 г. на главния инспектор на ИВСС конкурс в специализираната администрация на Инспектората към ВСС за заемане на длъжността „експерт с юридическо образование“ - за 6 (шест) щатни бройки.

 • Протокол №1 за допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Експерт с юридическо образование“ в специализираната администрация на Инспектората към ВСС, изготвен от Комисията за провеждане на конкурса, назначена със Заповед № З-17/17.01.2022 г. на главния инспектор.
 • Публикувано във в-к „24 часа" от 14 декември 2021 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  На основание чл. 55 ал. 2 Закона за съдебната власт и чл. 43 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, със Заповед № З-81 от 13.12.2021 г. на главния инспектор на ИВСС е: ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА длъжността „експерт с юридическо образование” в специализираната администрация на ИВСС – за заемане на 6 щатни бройки.

  1. Кратко описание на длъжността:
  Длъжност „експерт с юридическо образование”:
  - участва в проверки относно организацията на административната дейност в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, както и относно организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;
  - участва при анализирането и обобщаването на делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;
  - участва в разглеждането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
  - участва в проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдиите, прокурорите и следователите, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
  - участват в проверки по чл. 18 ЗЗЛД, в изготвяне на становища, актове и решения по ЗЗЛД, както и в поддържането на регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗЗЛД;
  - участва при изготвянето на проекти на доклади, сигнали, предложения и др. подобни, във връзка с дейността по проверки на ИВСС;
  Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в „Регистратура” на ИВСС- гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 17, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

  2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  - да е пълнолетен български гражданин;
  - да не е поставен под запрещение;
  - да не е лишен от правото да заема определена длъжност;
  - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, вкл. да не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
  - да няма образувани срещу него наказателни производства за престъпления от общ характер;
  - да има завършено висше образование по специалността “Право” и придобита юридическа правоспособност;
  - да има най-малко 5 (пет) години юридически стаж;
  - да притежава практически умения за работа със системен и приложен софтуер, както и със специализиран юридически софтуер.

  3. Начин на провеждане на конкурса:
  - по документи - проверява се съответствието на изискуемите и представените от кандидата документи, както и съответствието на удостоверените с тях обстоятелства с минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността; до участие в конкурса се допускат кандидатите, които са предоставили изискуемите документи и отговарят на изискванията за заемане на длъжността;
  - оценяване - оценяването се извършва чрез решаване на тест, комбиниран с писмено развиване на поставен въпрос и събеседване. С кандидатите, получили на писмената си работа оценка не по-ниска от много добър „4.50”, се провежда събеседване;
  - съгласно въведените със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки до писмения изпит и събеседването се допускат само лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване, или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2;

  4. Необходими документи за участие в конкурса:
  Писмено заявление за участие в конкурса (по образец), към което кандидатът прилага:
  - автобиография, подписана от кандидата;
  - копие от диплома за завършено висше образование по специалността “Право”;
  - копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  - свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за осъждания по чл. 78а от Наказателния кодекс;
  - удостоверение от НСлС, че срещу него няма образувани наказателни производства за престъпления от общ характер;
  - копие от трудова, служебна и/или осигурителна книжка или образец УП 3 за осигурителен (трудов) стаж;
  - декларация, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е лишен от право да заема определена длъжност;
  - декларация за съгласие за извършване на проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за кандидати, родени преди 16 юли 1973 г.;
  - декларация за съгласие за извършване на проверка за почтеност на класираните кандидати по чл. 55, ал. 3 от Закона за съдебната власт и съгласно правилата на Инспектората към Висшия съдебен съвет;
  - медицинско свидетелство, ако е прекъснал работа повече от три месеца;
  - документ, удостоверяващ компютърната грамотност, ако има такъв.
  Документите, предоставени в копие, следва да бъдат заверени за верността им от кандидата.

  5. В тридневен срок от публикуване на списъка с резултатите от писмения изпит, кандидатите, получили оценка не по - ниска от 4.50 представят декларация за имуществено състояние по чл. 55, ал. 5 ЗСВ. Непредставилите в срок декларацията не се допускат до събеседване.
  Преди назначаване на длъжността класираните кандидати следва да преминат проверка за почтеност по чл. 55, ал. 4 ЗСВ, извършена съгласно приетите от Инспектората правила. Непреминаването на проверката е основание за отпадане от класирането.
  Класираните кандидати за събеседване, родени преди 16 юли 1973 г. следва да преминат проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  При назначаване на длъжността на избрания кандидат, същият следва да представи и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 ЗСВ.

  6. Място и срок за подаване на документите за кандидатстване:
  - кандидатите подават документи за участие в конкурса в „Регистратура” на ИВСС- гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 17, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.;
  - документите се подават в едномесечен срок от публикуване на обявата;
  - документите се подават лично или чрез пълномощник.

  7. Място за обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса:
  Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред „Регистратура” на ИВСС, както и на интернет страницата на Инспектората - www.inspectoratvss.bg, раздел „Конкурси”.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Предоставените от кандидатите лични данни ще бъдат използвани за целите на конкурсната процедура, съобразно действащото законодателство по ЗЗЛД. Инспекторатът към ВСС се задължава да ги съхранява и да не ги разгласява под каквато и да е форма.

  Приложения:
 • Заповед № З-81 от 13.12.2021 г. на главния инспектор на ИВСС
 • Заявление за участие в конкурс
 • Декларация съгласие за извършване на проверка за почтеност по чл. 55, ал. 3 ЗСВ
 • Декларация по ЗДРДОПБГДСРСБНА

 • ------------------------------------------------------

 • Протокол №3 за резултатите от събеседването и класирането на кандидатите за длъжността експерт с икономическо образование в специализираната администрация на Инспектората към Висшия съдебен съвет
 • Протокол №3 за резултатите от събеседването и класирането на кандидатите за длъжността експерт с юридическо образование в специализираната администрация на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
 • Протокол №2 за резултатите от писмения изпит на кандидатите за длъжността експерт с икономическо образование в специализираната администрация на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
 •  

 • Протокол №2 за резултатите от писмения изпит на кандидатите за длъжността експерт с юридическо образование в специализираната администрация на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
 •  

 • Протокол №1 за допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Експерт с икономическо образование“ в специализираната администрация на Инспектората към ВСС, изготвен от Комисията за провеждане на конкурса, назначена със Заповед № З-102/20.09.2019 г. на главния инспектор.
 • Протокол №1 за допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Експерт с юридическо образование“ в специализираната администрация на Инспектората към ВСС, изготвен от Комисията за провеждане на конкурса, назначена със Заповед № З-101/20.09.2019 г. на главния инспектор.
 • Публикувано във в-к „24 часа" от 20 Август 2019 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ


  .....На основание чл. 55, ал. 2 ЗСВ и чл. 43 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, със Заповед № З-87 от 15.08.2019 г. на главния инспектор на ИВСС е: ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА длъжността „експерт с юридическо образование” в специализираната администрация на ИВСС – за заемане на 2 щатни бройки и “експерт с икономическо образование” в специализираната администрация на ИВСС – за заемане на 4 щатни бройки.

  1. Кратко описание на длъжностите:
  .....1.1. Длъжност „експерт с юридическо образование”:
  .....- участва в проверки на организацията на административната дейност в съдилищата, прокуратурите и следствените органи и на организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;
  .....- участва при анализирането и обобщаването на делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите; .....- участва в разглеждането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок;
  .....- участва в проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
  .....- участват в проверки по чл. 18 ЗЗЛД, в изготвяне на становища, актове и решения по ЗЗЛД, както и в поддържането на регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗЗЛД;
  .....- участва при изготвянето на проекти на доклади, сигнали, предложения и др. подобни във връзка с дейността по проверки на ИВСС.

  .....1.2. Длъжност „експерт с икономическо образование”:
  .....- участва в проверки за достоверността на декларираните факти по подадените декларации по чл.175а ЗСВ за имущество и интереси в страната и чужбина от съдии, прокурори и следователи;
  .....- осъществява достъп до различните електронни бази данни, информационни масиви и регистри за съпоставяне на декларираните факти с получената информация, при необходимост изисква допълнително информация и извършва съпоставка на декларираните факти с получената информация;
  .....- участва при изготвянето на проекти за доклади, уведомления, предложения и др. подобни във връзка с дейността по проверки на ИВСС, съобразно компетентността си;
  .....- участва при извършване на проверките по чл. 54, ал. 1, т. 15 и по глава девета, раздел І "а" и І "б" ЗСВ.

  2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  .....- да е пълнолетен български гражданин;
  .....- да не е поставен под запрещение;
  .....- да не е лишен от правото да заема определена длъжност;
  .....- да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, вкл. да не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
  .....- да няма образувани срещу него наказателни производства за престъпления от общ характер;
  .....- да има завършено висше образование по специалността “право” и придобита юридическа правоспособност – за кандидатите по т.1.1;
  .....- да има най-малко 5 (пет) години юридически стаж - за кандидатите по т.1.1;
  .....- да има завършено висше образование с област на висше образование: социални, стопански и правни науки с професионално направление „Икономика”, степен бакалавър – за кандидатите по т. 1.2;
  .....- да има най-малко 5 (пет) години стаж по специалността, придобит на длъжност, за която се изисква висше икономическо образование, с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър - за кандидатите по т.1.2;
  .....- да притежава практически умения за работа със системен и приложен софтуер, както и със специализиран юридически софтуер.

  3. Начин на провеждане на конкурса:
  .....- по документи - проверява се съответствието на изискуемите и представените от кандидата документи, както и съответствието на удостоверените с тях обстоятелства с минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността; до участие в конкурса се допускат кандидатите, които са предоставили изискуемите документи и отговарят на изискванията за заемане на длъжността;
  .....- оценяване - оценяването се извършва чрез решаване на тест, комбиниран с писмено развиване на поставен въпрос и събеседване. С кандидатите, получили на писмената си работа оценка не по-ниска от много добър “4.50”, се провежда събеседване.

  4. Необходими документи за участие в конкурса:
  .....Писмено заявление за участие в конкурса (по образец), към което кандидатът прилага:
  .....- автобиография, подписана от кандидата;
  .....- копие от диплома за завършено висше образование по специалността “право” - за кандидатите по т.1.1;
  .....- копие от удостоверение за юридическа правоспособност - за кандидатите по т.1.1;
  .....- копие от диплома за завършено висше образование с област на висше образование: социални, стопански и правни науки с професионално направление „Икономика”, степен бакалавър – за кандидатите по т. 1.2;
  .....- свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за осъждания по чл. 78а от Наказателния кодекс;
  .....- удостоверение от НСлС, че срещу него няма образувани наказателни производства за престъпления от общ характер;
  .....- копие от трудова, служебна и/или осигурителна книжка или образец УП 3 за осигурителен (трудов) стаж;
  .....- декларация, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е лишен от право да заема определена длъжност;
  .....- декларация за съгласие за извършване на проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за кандидати, родени преди 16 юли 1973 г.;
  .....- декларация за съгласие за извършване на проверка за почтеност на класираните кандидати съгласно приетите от Инспектората правила;
  .....- декларация за съгласие за обработване на лични данни;
  .....- медицинско свидетелство, ако е прекъснал работа повече от три месеца;
  .....- документ, удостоверяващ компютърната грамотност, ако има такъв.
  ..... Документите, предоставени в копие, следва да бъдат заверени за верността им от кандидата.

  5. В тридневен срок от публикуване на списъка с резултатите от писмения изпит, кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4.50 представят декларация за имуществено състояние по чл. 55, ал. 5 ЗСВ. Непредставилите в срок декларацията не се допускат до събеседване.
  .....Преди назначаване на длъжността класираните кандидати следва да преминат проверка за почтеност по чл. 55, ал. 4 ЗСВ, извършена съгласно приетите от Инспектората правила. Непреминаването на проверката е основание за отпадане от класирането.
  .....Класираните кандидати за събеседване, родени преди 16 юли 1973 г. следва да преминат проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  При назначаване на длъжността на избрания кандидат, същият следва да представи и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 ЗСВ.

  6. Място и срок за подаване на документите за кандидатстване:
  .....- кандидатите подават документи за участие в конкурса в “Регистратура” на ИВСС - гр. София, ул. “ Георг Вашингтон” № 17, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.;
  .....- срокът за подаване на документи е 1 (един) месец, считано от деня, следващ деня на публикуване на обявата за конкурса;
  .....- документите се подават лично или чрез пълномощник.

  7. Място за обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса:
  .....- списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред “ Регистратура” на ИВСС, както и на интернет страницата на Инспектората - www.inspectoratvss.bg, раздел “ Конкурси”.

  .....Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Инспекторатът към ВСС се задължава да ги съхранява и да не ги разгласява по каквато и да е форма.

  Приложения:

 • Заповед № З-87 от 15.08.2019 г. на главния инспектор на ИВСС
 • Заявление за участие в конкурс
 • Декларация за съгласие за обработване на лични данни
 • Декларация съгласие за извършване на проверка за почтеност по чл. 55, ал. 3 ЗСВ
 • Декларация по ЗДРДОПБГДСРСБНА


 • Протокол №1 със списък с кандидати за конкурса "Системен администратор" в общата администрация в Инспектората към ВСС
 • Публикувано във в-к „24 часа" от 25 Април 2019 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ


  На основание чл. 60 от ЗСВ, вр. чл. 36, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, със заповед № З-38 от 23. 04.2019 г. на главния инспектор на ИВСС е:
  ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА длъжността „системен администратор" в общата администрация на ИВСС - за заемане на 2 щатни бройки.

  1. Кратко описание на длъжността:
  Инсталира, конфигурира, администрира и поддържа сървъри, работни станции и преносими компютри с Windows операционни системи в мрежова среда на Windows Server, Linux/Firewall, WEB Server и други.
  Администрира TCP/IP мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/WAN устройства, системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение и други.
  Инсталира, конфигурира и поддържа офис приложения, софтуер за локализация на работната среда, антивирусни пакети и други.
  Инсталира и конфигурира локални/мрежови принтери и други периферни устройства.
  Провежда обучение на инспекторите и служителите в ИВСС за работа с програмни продукти, подпомага ги при възникване на проблеми при работата им със софтуера.
  Минимален размер на основната работна заплата 1385 /хиляда триста осемдесет и пет/ лева;

   2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  - да е пълнолетен български гражданин;
  - да не е поставен под запрещение;
  - да не е лишен от правото да заема определена длъжност;
  - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, вкл. да не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
  - да няма образувани срещу него наказателни производства за престъпления от общ характер;
  - да има завършено висше образование, с образователна степен „бакалавър" по специалността "Информатика и информационни технологии" или нейните разновидности, като „Компютърни науки", „Информатика и компютърни науки", „Компютърни системи и технологии", „Софтуерно инженерство", „Информационни системи", „Информационни технологии", „Комуникационна техника и компютърни мрежи", „Комуникационна техника и технологии" и „Компютърни технологии";
  - да има най-малко 3 /три/ години професионален опит.

  За предимства ще се считат:
  • Опит с Windows Server 2008/2012/2016 операционни системи (Active Directory, GPO, File Services, DNS, IIS, DHCP) - инсталация, конфигурация, обновяване, наблюдение, отстраняване на проблеми;
  • Опит с администриране и поддръжка на MS Windows 7/8/10 операционни системи - инсталация, конфигурация, обновяване, наблюдение, отстраняване на проблеми и т.н.;
  • Опит в областта на изграждането на компютърни мрежи и конфигурирането на мрежови устройства;
  • Добро владеене на английски език;
  • Добри комуникативни умения;
  • Опит с Hyper-V виртуализация;
  • Опит с VMWare виртуализация;
  • Обучения и сертификати в областта на информационните технологии;
  • Професионален опит с Microsoft Exchange;
  • Опит с Microsoft System Center и/или Microsoft SharePoint;
  • Умения за писане на скриптове за автоматизация с Windows PowerShell;
  • Oпит в администриране и поддръжка на принтери и периферни устройства;
  • Познаване на технологиите за създаване, конфигуриране и управление на SAN мрежи;
  • Oпит в администриране на дискови масиви за съхранение на данни (SAN, NAS);
  • Умение за работа с Linux базирани операционни системи (Red Hat, SuSE, CentOS, Debian и/или UBUNTU);
  • Опит с IIS Web Servers - инсталиране, конфигуриране и администриране.

   3. Начин на провеждане на конкурса:
  - първи етап - по документи - проверява се съответствието на изискуемите и представените от кандидата документи, както и съответствието на удостоверените с тях обстоятелства с минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността; до участие в конкурса се допускат кандидатите, които са предоставили изискуемите документи и отговарят на изискванията за заемане на длъжността;
  - втори етап - тест по предварително изготвени въпроси, при който оценяването е по шестобалната система;
  Продължителността на теста е два астрономически часа.
  - трети етап - събеседване за преценка на личностните и професионални качества на кандидата, при който оценяването е по шестобалната система;
  До събеседването се допускат кандидатите, получили оценка на теста не по ниска от 4,50.
  До заемане на длъжността се допускат кандидатите, получили оценка не по-ниска от 5,00 сформирана от оценките, получени на теста и събеседването.

   4. Необходими документи за участие в конкурса:
  Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, към което кандидатът прилага:
  - автобиография, подписана от кандидата;
  - копие от диплома за завършено висше образование;
  - декларация по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ;
  - оригинал на свидетелство за съдимост;
  - оригинал на удостоверение от НСлС, че срещу него няма образувани наказателни производства за престъпления от общ характер;
  - копие от трудова, служебна и/ или осигурителна книжка или образец УП 3 за осигурителен /трудов/ стаж;
  - декларация, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е лишен от право да заема определена длъжност;
  - оригинал на медицинско свидетелство, ако е прекъснал работа повече от три месеца;
  - копия от документи за допълнителна квалификация по преценка на кандидата;
  Документите, предоставени в копие, следва да бъдат заверени за верността им от кандидата.
  При назначаване на длъжността на избрания кандидат, същият следва да представи и декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодeйствие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, вр. чл. 340 а, ал. 2 от Закона за съдебната власт и по декларация чл.107 а, ал. 1 от КТ.

  5. Място и срок за подаване на документите за кандидатстване:
  - Кандидатите подават документи за участие в конкурса в "Регистратура" на ИВСС- гр. София, ул. " Георг Вашингтон" № 17, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.;
  - Срокът за подаване на документи е 1 /един/ месец, считано от деня, следващ деня на публикуване на обявата за конкурса;
  - Документите се подават лично или чрез пълномощник.

   6. Място за обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса:
  - Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред " Регистратура" на ИВСС, както и на интернет страницата на Инспектората - www.inspectoratvss.bg, раздел "Конкурси".

   

 • Oбразец на заявление конкурс системен администратор 2019
 •  

 • Протокол №4 - за класиране на кандидатите от конкурса за длъжността "Експерт с юридическо" и "Експерт с икономическо образование" в Инспектората към ВСС
 • Протокол №3 с резултати от писмения изпит на кандидатите за длъжността експерт с юридическо и експерт с икономическо образование в специализираната администрация на Инспектората към ВСС
 • Протокол №2 - класиране на кандидатите от конкурса за "Главен секретар" в Инспектората към ВСС
 • Протокол №1 със списък с допуснати кандидати за конкурса "Главен секретар" в Инспектората към ВСС
 • Протокол №1 със списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса "Експерт с юридическо образование" и "Експерт с икономическо образование" в специализирана администрация в Инспектората към ВСС
 • Публикувано във в-к „24 часа” от 26 октомври 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  .....На основание чл. 356, ал. 3 от ЗСВ и чл. 32, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, със Заповед № 85 от 24.10.2017 г. на главния инспектор на ИВСС е: ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА длъжността „Главен секретар” в общата администрация на ИВСС – за заемане на 1 щатна бройка.

  ..... 1. Кратко описание на длъжността: .....Главният секретар осъществява административно ръководство на администрацията за осъществяване на правомощията на Инспектората към ВСС и на Главния инспектор, възложени с Конституцията, Закона за съдебната власт, Правилника за организацията на дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и на експертите. Основните му задължения са съгласно чл. 33, ал.1 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите.

  ..... 2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  ..... - да е пълнолетен български гражданин;
  ..... - да не е поставен под запрещение;
  ..... - да не е лишен от правото да заема определена длъжност;
  ..... - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, вкл. да не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
  ..... - да няма образувани срещу него наказателни производства за престъпления от общ характер;
  ..... - да има завършено висше образование по специалността “Право” и придобита юридическа правоспособност;
  ..... - да има най-малко 8 /осем/ години юридически стаж;
  ..... - да притежава практически умения за работа със специализиран юридически софтуер.

  ..... 3. Начин на провеждане на конкурса:
  ..... - по документи - проверява се съответствието на изискуемите и представените от кандидата документи, както и съответствието на удостоверените с тях обстоятелства с минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността; до участие в конкурса се допускат кандидатите, които са предоставили изискуемите документи и отговарят на изискванията за заемане на длъжността;
  ..... - оценяване - чрез събеседване, в рамките на което конкурсната комисия ще оцени концепциите на допуснатите кандидати, вкл. защитата им и професионалните качества на кандидатите. Концепцията се представя заедно с документите за участие на кандидата, формат А4.

  ..... 4. Необходими документи за участие в конкурса:
  .....Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, към което кандидатът прилага:
  ..... - автобиография, подписана от кандидата;
  ..... - копие от диплома за завършено висше образование по специалността “Право”;
  ..... - копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  ..... - свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за осъждания по чл. 78а от Наказателния кодекс;
  ..... - удостоверение от НСлС, че срещу него няма образувани наказателни производства за престъпления от общ характер;
  ..... - копие от трудова, служебна и/ или осигурителна книжка или образец УП 3 за осигурителен /трудов/ стаж;
  ..... - декларация, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е лишен от право да заема определена длъжност;
  ..... - писмена концепция за стратегическо управление на тема: „Организация на работата на администрацията на Инспектората към ВСС. Роля на главния секретар. Необходими мерки за повишаване на ефективността на работата на администрацията”;
  ..... - медицинско свидетелство, ако е прекъснал работа повече от три месеца;
  ..... - документ, удостоверяващ компютърната грамотност, ако има такъв.
  ..... Документите, предоставени в копие, следва да бъдат заверени за верността им от кандидата.

  ..... 5. При назначаване на длъжността на избрания кандидат, същият следва да представи и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 356, ал. 4 ЗСВ и по чл. 107а, ал. 1 от КТ.

  ..... 6. Място и срок за подаване на документите за кандидатстване:
  ..... - Кандидатите подават документи за участие в конкурса в “Регистратура” на ИВСС- гр. София, ул. “ Георг Вашингтон” № 17, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.;
  ..... - Срокът за подаване на документи е 1 /един/ месец, считано от деня, следващ деня на публикуване на обявата за конкурса;
  ..... - Документите се подават лично или чрез пълномощник.

  ..... 7. Място за обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса: ..... - Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред “ Регистратура” на ИВСС, както и на интернет страницата на Инспектората - www.inspectoratvss.bg, раздел “ Конкурси”.

 • образец заявление конкурс главен секретар 2017
 •  

  Публикувано във в-к „24 часа” от 26 октомври 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  .....На основание чл. 55 ал. 2 ЗСВ и чл. 43 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, със Заповед № 84 от 24.10.2017 г. на главня инспектор на ИВСС е: ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА длъжността „Експерт с юридическо образование” в специализираната администрация на ИВСС – за заемане на 3 щатни бройки и “Експерт с икономическо образование” в специализираната администрация на ИВСС – за заемане на 5 щатни бройки.

  .....1. Кратко описание на длъжностите:
  ..... 1.1. Длъжност „Експерт с юридическо образование”:
  ..... - участва в проверки относно организацията на административната дейност в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, както и относно организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;
  ..... - участва при анализирането и обобщаването на делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;
  ..... - участва в разглеждането на жалби на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;
  ..... - участва в проверки на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите, проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдиите, прокурорите и следователите, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, за нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
  ..... - участва при изготвянето на проекти на доклади, сигнали, предложения и др. под., във връзка с дейността по проверки на ИВСС;

  ..... 1.2. Длъжност „ Експерт с икономическо образование”:
  ..... - участва в проверки за достоверността на декларираните факти по подадените декларации по чл.175а ЗСВ за имущество и интереси в страната и чужбина от съдии, прокурори и следователи;
  ..... - осъществява достъп до различните електронни бази данни, информационни масиви и регистри за съпоставяне на декларираните факти с получената информация, при необходимост изисква допълнително информация и извършва съпоставка на декларираните факти с получената информация;
  ..... - участва при изготвянето на проекти за доклади, уведомления, предложения и др. под. във връзка с дейността по проверки на ИВСС съобразно компетентността си.

  ..... 1.3. за длъжността по т.1.2 трудовият договор е със срок 1 /една/ година.

  ..... 2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  ..... - да е пълнолетен български гражданин;
  ..... - да не е поставен под запрещение;
  ..... - да не е лишен от правото да заема определена длъжност;
  ..... - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, вкл. да не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
  ..... - да няма образувани срещу него наказателни производства за престъпления от общ характер;
  ..... - да има завършено висше образование по специалността “Право” и придобита юридическа правоспособност – за кандидатите по т.1.1;
  ..... - да има най-малко 5 /пет/ години юридически стаж - за кандидатите по т.1.1;
  ..... - да има завършено висше образование с област на висше образование: социални, стопански и правни науки с професионално направление „Икономика”, степен бакалавър – за кандидатите по т. 1.2;
  ..... - да има най-малко 5 /пет/ години стаж по специалността, придобит на длъжност, за която се изисква висше икономическо образование, с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър - за кандидатите по т.1.2;
  ..... - да притежава практически умения за работа със системен и приложен софтуер, както и със специализиран юридически софтуер.

  ..... 3. Начин на провеждане на конкурса:
  ..... - по документи - проверява се съответствието на изискуемите и представените от кандидата документи, както и съответствието на удостоверените с тях обстоятелства с минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността; до участие в конкурса се допускат кандидатите, които са предоставили изискуемите документи и отговарят на изискванията за заемане на длъжността;
  ..... - оценяване - оценяването се извършва чрез решаване на тест, комбиниран с писмено развиване на поставен въпрос и събеседване. С кандидатите, получили на писмената си работа оценка не по-ниска от много добър “ 4, 50”, се провежда събеседване.

  ..... 4. Необходими документи за участие в конкурса:
  Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, към което кандидатът прилага:
  ..... - автобиография, подписана от кандидата;
  ..... - копие от диплома за завършено висше образование по специалността “Право” - за кандидатите по т.1.1;
  ..... - копие от удостоверение за юридическа правоспособност - за кандидатите по т.1.1;
  ..... - копие от диплома за завършено висше образование с област на висше образование: социални, стопански и правни науки с професионално направление „Икономика”, степен бакалавър – за кандидатите по т. 1.2;
  ..... - свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за осъждания по чл. 78а от Наказателния кодекс;
  ..... - удостоверение от НСлС, че срещу него няма образувани наказателни производства за престъпления от общ характер;
  ..... - копие от трудова, служебна и/ или осигурителна книжка или образец УП 3 за осигурителен /трудов/ стаж;
  ..... - декларация, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е лишен от право да заема определена длъжност;
  ..... - декларация за съгласие за извършване на проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за кандидати, родени преди 16 юли 1973 г.;
  ..... - декларация за съгласие за извършване на проверка за почтеност на класираните кандидати съгласно приетите от Инспектората правила;
  ..... - медицинско свидетелство, ако е прекъснал работа повече от три месеца;
  ..... - документ, удостоверяващ компютърната грамотност, ако има такъв.
  Документите, предоставени в копие, следва да бъдат заверени за верността им от кандидата.

  ..... 5. В тридневен срок от публикуване на списъка с резултатите от писмения изпит, кандидатите, получили оценка не по - ниска от 4.50 представят декларация за имуществено състояние по чл.55, ал.5 ЗСВ. Непредставилите в срок декларацията не се допускат до събеседване.
  .....Преди назначаване на длъжността класираните кандидати следва да преминат проверка за почтеност по чл.55, ал.4 ЗСВ, извършена съгласно приетите от Инспектората правила. Непреминаването на проверката е основание за отпадане от класирането.
  .....Класираните кандидати за събеседване, родени преди 16 юли 1973 г. следва да преминат проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  .....При назначаване на длъжността на избрания кандидат, същият следва да представи и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 ЗСВ.

  ..... 6. Място и срок за подаване на документите за кандидатстване:
  ..... - Кандидатите подават документи за участие в конкурса в “Регистратура” на ИВСС- гр. София, ул. “ Георг Вашингтон” № 17, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.;
  ..... - Срокът за подаване на документи е 1 /един/ месец, считано от деня, следващ деня на публикуване на обявата за конкурса;
  ..... - Документите се подават лично или чрез пълномощник.

  .....7. Място за обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса:
  ..... - Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред “ Регистратура” на ИВСС, както и на интернет страницата на Инспектората - www.inspectoratvss.bg, раздел “ Конкурси”.

 • образец заявление конкурс експерт 2017
 •  

  Публикувано на 3 Февруари 2017г. 

  СЪОБЩЕНИЕ

  .....Приключи конкурсът за заемане на 8 (осем) свободни щатни бройки за длъжност „експерт с юридическо образование" и 5 (пет) свободни щатни бройки за длъжност „експерт с икономическо образование" в специализираната администрация на Инспектората към ВСС.
  .....Кандидатите, които ще бъдат назначени на длъжност „експерт с юридическо образование" и длъжност „експерт с икономическо образование" в Инспектората към ВСС съгласно окончателното класиране са:
  .....1. Експерти с юридическо образование:

   

  Име Оценка от писмен изпит Оценка от устен изпит
  1 Стефка Петрова Димитрова 5,25 6,00
  2 Велизара Валериева Белидерова 5,00 6,00
  3 Владислава Владимирова Дойчинова 6,00 5,75
  4 Людмила Димитрова Коева 5,00 5,75
  5 Атанас Николов Дичев 5,00 5,50
  6 Димитрина Николова Колева 5,00 5,50
  7 Звездица Николаева Николова - Недева 5,00 5,50
  8 Светлана Здравкова Василева 4,50 5,50

   


  .....2. Експерти с икономическо образование:

   

  Име Оценка от писмен изпит Оценка от устен изпит
  1 Стоянка Панайотова Иванова 6,00 6,00
  2 Искра Славиева Василева 4,50 6,00
  3 Красимир Василев Колев 4,50 6,00
  4 Диана Станиславова Ленкова 6,00 5,25
  5 Даниела Маргаритова Ангелова 4,75 5,25

   

 • Протокол за резултатите от писмения изпит на кандидатите за длъжността експерт с юридическо образование и длъжността експерт с икономическо образование в специализираната администрация на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
 •  
 • Протокол за допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността експерт в специализираната администрация в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
 •  

  Обявлението е публикувано във в. „Труд", бр. 270  от 31.10.2016г.

   

  ОБЯВЛЕНИЕ

   

  На основание чл. 55 ал. 2 ЗСВ и чл. 78 ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, със заповед № 100 от 28.10.2016 г. на главния инспектор на ИВСС е:

  ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА длъжността „Експерт с юридическо образование" в специализираната администрация на ИВСС - за заемане на 8 щатни бройки, и „Експерт с икономическо образование" в специализираната администрация на ИВСС за заемане на 5 щатни бройки.

   

  1. Кратко описание на длъжностите:

   

  1.1. Длъжност „Експерт с юридическо образование":

  - участва в проверки относно организацията на административната дейност в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, както и относно организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;

  - участва при анализирането и обобщаването на делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;

  - участва в разглеждането на жалби на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок;

  - участва в проверки на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите, проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдиите, прокурорите и следователите, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, за нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;

  - участва при изготвянето на проекти на доклади, сигнали, предложения и др. под., във връзка с дейността по проверки на ИВСС;

   

  1.2. Длъжност „ Експерт с икономическо образование":

  - участва в проверки за достоверността на декларираните факти по подадените декларации по чл.175а ЗСВ за имущество и интереси в страната и чужбина от съдии, прокурори и следователи;

  -  осъществява достъп до различните електронни бази данни, информационни масиви и регистри за съпоставяне на декларираните факти с получената информация, при необходимост изисква допълнително информация и извършва съпоставка на декларираните факти с получената информация;

  - участва при изготвянето на проекти за доклади, уведомления, предложения и др. под. във връзка с дейността по проверки на ИВСС съобразно компетентността си.

  2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  -         да е пълнолетен български гражданин;

  -         да не е поставен под запрещение;

  -         да не е лишен от правото да заема определена длъжност;

  -         да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, вкл. да не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

  -         да няма образувани срещу него наказателни производства за престъпления от общ характер;

  -         да има завършено висше образование по специалността "Право" и придобита юридическа правоспособност - за кандидатите по т.1.1;

  -         да има най-малко 5/пет/ години юридически стаж - за кандидатите по т.1.1;

  -         да има завършено висше образование с област на висше образование: социални, стопански и правни науки с професионално направление „Икономика", минимална образователно-квалификационна степен бакалавър - за кандидатите по т. 1.2; 

  - да има най-малко 5/пет/ години стаж по специалността, за която се изисква висше икономическо образование, с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър - за кандидатите по т.1.2;

  - да притежава практически умения за работа със системен и приложен софтуер, както и със специализиран юридически софтуер.

  3. Начин на провеждане на конкурса:

  -         по документи-проверява се съответствието на изискуемите и представените от кандидата документи, както и съответствието на удостоверените с тях обстоятелства с минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността;  до участие в конкурса се допускат кандидатите, които са предоставили изискуемите документи и отговарят на изискванията за заемане на длъжността;

  -         оценяване-оценяването се извършва чрез решаване на тест, комбиниран с писмено развиване на поставен въпрос и събеседване. С кандидатите, получили на писмената си работа оценка не по-ниска от много добър " 4, 50", се провежда събеседване.

  4. Необходими документи за участие в конкурса:

  Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, към което кандидатът прилага:

  -         автобиография, подписана от кандидата;

  -         копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право" - за кандидатите по т.1.1;

  -         копие от удостоверение за юридическа правоспособност - за кандидатите по т.1.1;

  -         копие от диплома за завършено висше образование с област на висше образование: социални, стопански и правни науки с професионално направление „Икономика", минимална образователно - квалификационна степен бакалавър - за кандидатите по т. 1.2;

  -         свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за осъждания по чл. 78а от Наказателния кодекс;

  -         удостоверение от НСлС, че срещу кандидата няма образувани наказателни производства за престъпления от общ характер;

  -         копие от трудова, служебна и/ или осигурителна книжка, образец УП 3 за осигурителен /трудов/ стаж;

  -         декларация, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е лишен от право да заема определена длъжност;

  -         съгласие за извършване на проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за кандидати, родени преди 16 юли 1973 г. /по образец/,

  -         декларация-съгласие за извършване на проверка за почтеност на класираните кандидати съгласно приетите от Инспектората правила /по образец/,

  -         медицинско свидетелство, ако е прекъснал работа повече от три месеца;

  -         документ, удостоверяващ компютърната грамотност, ако има такъв.

  Документите, предоставени в копие, следва да бъдат заверени за верността им от кандидата.

   

  5. В тридневен срок от публикуване на списъка с резултатите от писмения изпит, кандидатите, получили оценка по - висока от  4.50  представят декларация за имуществено състояние по чл.55, ал.5 ЗСВ. Непредставилите в срок декларацията не се допускат до събеседване.

  Преди назначаване на длъжността класираните кандидати следва да преминат проверка за почтеност по чл.55, ал.4 ЗСВ, извършена съгласно приетите от Инспектората правила. Непреминаването на проверката е основание за отпадане от класирането.

  Класираните кандидати, родени преди 16 юли 1973 г. следва да преминат и проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  При назначаване на длъжността на избрания кандидат, същият следва да представи и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 ЗСВ.

   6. Място и срок за подаване на документите за кандидатстване:

  -         Кандидатите подават документи за участие в конкурса в "Регистратура" на ИВСС- гр. София, ул. " Георг Вашингтон" № 17, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.;

  -         Срокът за подаване на документи е 14 /четиринадесет/ дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на обявата за конкурса;

  -         Документите се подават лично или чрез пълномощник.

  7. Място за обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса:

  - Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред  " Регистратура" на ИВСС, както и на интернет страницата на Инспектората - www.inspectoratvss.bg, раздел " Конкурси".

   

 • Образец на заявление за участие в конкурса (doc)
 • Публикувано на 4 Декември 2015г.

  ПРОТОКОЛ № 4

  Днес, 03.12.2015 г. от 10:00 часа в гр. София, в сградата на Инспектората към ВСС се проведе заседание на Комисията по провеждане на конкурса за длъжността „Експерт" в Специализирана администрация на Инспектората към ВСС, назначена със Заповед № З -59/ 06.11 .2015г. на Главния инспектор.

  Присъстваха членовете на комисията:
  Председател: инспектор Петър Раймундов
  Членове: Димана Йосифова
  Захаринка Тодорова
  Янка Гочева и
  Резервен член: Любомир Георгиев

  На устния изпит се явиха 16 от общо 17 от допуснатие кандидати . Явилите се на устен изпит кандидати са изброени в приложения списък към настоящия протокол. Не явилият се кандидат Павел Вихров Родопски, отпада от участие в конкурса.
  Комисията изслуша явилите се кандидати и обяви резултатите от събеседването както следва:

  Име обща оценка от устния изпит
  1 Ася Огнянова Георгиева 4,40
  2 Веселина Вергилова Георгиева 5,00
  3 Георги Венциславов Йорданов 3,80
  4 Георги Руменов Парапунов 5,40
  5 Диляна Петрова Стоянова 5,60
  6 Елица Стен Лазарова 5,65
  7 Кирил Любомиров Генов 5,75
  8 Койна Светлозарова Харбова 4,90
  9 Лиляна Николова Кузманова 4,00
  10 Мария Илиева Тодорова - Ангелова 5,40
  11 Наталия Миленова Бозева 5,75
  12 Николай Владимиров Младенов 5,25
  13 Силвия Божидарова Миндова 4,90
  14 Соня Георгиева Кочова 6,00
  15 Станислав Георгиев Димитров 4,50
  16 Чавдар Христов Николов 4,80

  След проведено обсъждане Комисията взе следните РЕШЕНИЯ

  1. Класира кандидатите по-низходящ ред от максималната оценка до изчерпване на броя на кандидатите както следва :

  Име Оценка от писмен изпит Оценка от устен изпит
  1 Соня Георгиева Кочова 5,60 6,00
  2 Кирил Любомиров Генов 5,80 5,75
  3 Наталия Миленова Бозева 5,10 5,75
  4 Елица Стен Лазарова 4,80 5,65
  5 Диляна Петрова Стоянова 5,55 5,60
  6 Георги Руменов Парапунов 5,75 5,40
  7 Мария Илиева Тодорова - Ангелова 5,15 5,40
  8 Николай Владимиров Младенов 5,00 5,25
  9 Веселина Вергилова Георгиева 5,40 5,00
  10 Койна Светлозарова Харбова 4,95 4,90
  11 Силвия Божидарова Миндова 4,85 4,90
  12 Чавдар Христов Николов 5,55 4,80
  13 Станислав Георгиев Димитров 4,70 4,50
  14 Ася Огнянова Георгиева 5,05 4,40
  15 Лиляна Николова Кузманова 4,70 4,00
  16 Георги Венциславов Йорданов 5,00 3,80


  2. Протоколът от оценките на комисията да се обяви при условията и по реда на т. 25 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси, за назначаване на длъжността „експерт" към специализирана администрация на Инспектората.
  3. На Главния инспектор на Инспектората към ВСС да се представят всички документи и материали по проведения конкурс а именно: протоколи, документите на кандидати и др. , съгласно чл.27 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси, за назначаване на длъжността „експерт" към специализирана администрация на Инспектората.

   

  Публикувано на 1 Декември 2015г. 

  ПРОТОКОЛ № 3

  Днес, 30.11.2015 г. от 10:00 часа в гр. София, в сградата на Инспектората към ВСС се проведе заседание на Комисията по провеждане на конкурса за длъжността „Експерт" в Специализирана администрация на Инспектората към ВСС, назначена със Заповед № З -59/ 06.11 .2015г. на Главния инспектор.

  Присъстваха членовете на комисията:
  Председател: инспектор Петър Раймундов
  Членове: Димана Йосифова
  Захаринка Тодорова
  Янка Гочева и
  Резервен член: Любомир Георгиев

  На писмения изпит се явиха 21 от общо 22 допуснати кандидати за участие в конкурса. Явилите се кандидати са изброени в приложения списък към настоящия протокол. Не явилата се кандидатка Искухи Крикор Чивиджиян, отпада от участие в конкурса.
  Комисията разгледа и обяви резултатите от оценяването на писмените работи на кандидатите както следва:

  Име обща оценка
  1 Ася Огнянова Георгиева 5,05
  2 Веселина Вергилова Георгиева 5,40
  3 Георги Венциславов Йорданов 5,00
  4 Георги Руменов Парапунов 5,75
  5 Диляна Петрова Стоянова 5,55
  6 Елица Стен Лазарова 4,80
  7 Звездица Николаева Николова - Недева 4,10
  8 Златко Емилов Халваджиев 4,40
  9 Иванка Ангелова Конакчийска 3,80
  10 Кирил Любомиров Генов 5,80
  11 Койна Светлозарова Харбова 4,95
  12 Лилия Красимирова Николова 4,35
  13 Лиляна Николова Кузманова 4,70
  14 Мария Илиева Тодорова - Ангелова 5,15
  15 Наталия Миленова Бозева 5,10
  16 Николай Владимиров Младенов 5,00
  17 Павел Вихров Родопски 4,65
  18 Силвия Божидарова Миндова 4,85
  19 Соня Георгиева Кочова 5,60
  20 Станислав Георгиев Димитров 4,70
  21 Чавдар Христов Николов 5,55

  Комисията взе следните РЕШЕНИЯ:
  1. Комисията допуска до участие в устния изпит /събеседване/ при условията на т. 23-25 от Вътрешните правила за провеждане на конкурс, за назначаване на длъжността „експерт" към специализирана администрация на Инспектората, кандидатите преминали успешно писмения изпит както следва:

  Име Оценка от писмен изпит
  1 Кирил Любомиров Генов 5,80
  2 Георги Руменов Парапунов 5,75
  3 Соня Георгиева Кочова 5,60
  4 Диляна Петрова Стоянова 5,55
  5 Чавдар Христов Николов 5,55
  6 Веселина Вергилова Георгиева 5,40
  7 Мария Илиева Тодорова - Ангелова 5,15
  8 Наталия Миленова Бозева 5,10
  9 Ася Огнянова Георгиева 5,05
  10 Георги Венциславов Йорданов 5,00
  11 Николай Владимиров Младенов 5,00
  12 Койна Светлозарова Харбова 4,95
  13 Силвия Божидарова Миндова 4,85
  14 Елица Стен Лазарова 4,80
  15 Лиляна Николова Кузманова 4,70
  16 Станислав Георгиев Димитров 4,70
  17 Павел Вихров Родопски 4,65

  2. Недопуснати до участие в устния изпит при условията на чл.21 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси, за назначаване на длъжността „експерт" към специализирана администрация на Инспектората са следните кандидати , получили оценка на писмения изпит по-малко от мн.добър 4.50:

  1 Златко Емилов Халваджиев 4,40
  2 Лилия Красимирова Николова 4,35
  3 Звездица Николаева Николова - Недева 4,10
  4 Иванка Ангелова Конакчийска 3,80

  3. Устният изпит /събеседване/ ще се проведе с допуснатите кандидати на 03.12.2015 г. от 10:00 ч., в сградата на Инспектората към ВСС, ет. 4, Конферентна зала.
  4. Влизането на допуснатите кандидати в сградата на Инспектората става въз основа на предварително изготвен списък, предаден на пропуска и лична карта на кандидата. Желателно е влизането в сградата да започне след 9:30 ч., за да се осигури възможност устният изпит да започне в 10:00 ч. както е обявен.
  5. Устният изпит съставлява проверка на знанията на кандидатите по въпросите, посочени в т. 12 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси, за назначаване на длъжността „експерт", и се състои в устен отговор на въпроси, поставени от членовете на комисията.
  6. Протоколът от оценките на комисията се обявява при условията и по реда на т. 25 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси, за назначаване на длъжността „експерт" към специализирана администрация на Инспектората.

   

  Публикувано на 12 Ноември 2015г.

  РЕШЕНИЯ

  на комисията по провеждане на конкурса за длъжността "Експерт"

  в специализираната администрация на Инспектората към ВСС

  12 Ноември 2015

   

  Комисията по провеждане на конкурса за длъжността „Експерт" в Специализирана администрация на Инспектората към ВСС, назначена със Заповед  № З -59/  06.11 .2015г. на Главния инспектор, обяви следното:

   

  1. Допуска  до участие в конкурса за длъжността „експерт" към специализирана администрация на Инспектората 22 кандидати както следва: 

   

  Вх.№
  Вх.рег.№
  Дата
  Име
  1 2343 А-01-704 02.11.2015г. Ася Огнянова Георгиева
  2 2341 А-01-705 02.11.2015г. Веселина Вергилова Георгиева
  3 2318 А-01-695 30.10.2015г. Георги Венциславов Йорданов
  4 2255 А-01-676 27.10.2015г. Георги Руменов Парапунов
  5 2428 А-01-718 05.11.2015г. Диляна Петрова Стоянова
  6 2427 А-01-717 05.11.2015г. Елица Стен Лазарова
  7 2399 А-01-710 04.11.2015г. Звездица Николаева Николова - Недева
  8 2430 А-01-720 05.11.2015г. Златко Емилов Халваджиев
  9 2336 А-01-702 02.11.2015г. Иванка Ангелова Конакчийска
  10 2417 А-01-716 05.11.2015г. Искухи Крикор Чивиджиян
  11 2401 А-01-714 04.11.2015г. Кирил Любомиров Генов
  12 2402 А-01-715 04.11.2015г. Койна Светлозарова Харбова
  13 2299 А-01-684 29.10.2015г. Лилия Красимирова Николова
  14 2297 А-01-683 29.10.2015г. Лиляна Николова Кузманова
  15 2434 А-01-723 05.11.2015г. Мария Илиева Тодорова - Ангелова
  16 2308 А-01-693 29.10.2015г. Наталия Миленова Бозева
  17 2335 А-01-701 02.11.2015г. Николай Владимиров Младенов
  18 2368 А-01-708 03.11.2015г. Павел Вихров Родопски
  19 2326 А-01-699 30.10.2015г. Силвия Божидарова Миндова
  20 2328 А-01-700 02.11.2015г. Соня Георгиева Кочова
  21 2398 А-01-709 04.11.2015г. Станислав Георгиев Димитров
  22 2429 А-01-719 05.11.2015г. Чавдар Христов Николов

     

  2. За допуснатите до конкурса кандидати се определя писмен изпит на 26.11.2015г. от 9.30 ч. в Инспектората , ет. 4 , конферентната зала

  3. Писменият изпит има за цел да провери знанията на кандидата по основните въпроси на материалното и процесуалното наказателно , гражданско и административно право , които имат връзка с правомощията на Инспектората, уредени в Конституцията на РБ и ЗСВ .

  Писменият изпит се провежда в съответствие с т. 13 и т.15 от Вътрешните правила за провеждането на конкурс за назначаването на експерти в Инспектората, публикувани на интернет страницата на същия орган и се състои в кратка разработка на поставените въпроси от комисията.

  Отговорите се дават върху бели листове формат А4 със син химикал , които изисквания са задължителни.

  При провеждане на писмения изпит кандидатите могат да ползват Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.

  Листовете с написания текст се поставят в голям бял плик, като се сгъват така че изписаното съдържание да остава отвътре. В големия плик се поставя малък плик, в който на малък лист се изписват трите имена на кандидата. Малкият плик се залепва и се поставя в големия плик, който се предава на член от комисията, срещу подпис от всеки кандидат по списъка, изготвен по азбучен ред.

  4. Влизането на допуснатите кандидати в сградата на Инспектората става въз основа на предварително изготвен списък, предаден на пропуска и лична карта на кандидата. Желателно е влизането в сградата да започне след 9 .00 ч. , за да се осигури възможност писменият изпит да започне в 9.30ч. както е обявен .

  5. Комисията не допуска до участие в конкурса един кандидат:

   

  Вх.№
  Вх.рег.№
  Дата
  Име
  1 2296 А-01-682 29.10.2015г. Красимира Димитрова Кирилова
  МОТИВИ: Кандидатът не представя документи, удостоверяващи придобито юридическо образование, правоспособност и юридически трудов стаж съгласно изискването на чл.55 , ал.2 ЗСВ.

  ОТ  КОМИСИЯТА

   

   

  Обявлението е публикувано във вестник "Новинар", бр.248 от 22.10.2015г.

   

  ОБЯВЛЕНИЕ

  На основание чл. 55, ал. 2, чл. 60в, ал. 2 от ЗСВ и чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, със Заповед № З-54/21.10.2015г. на Главния инспектор на ИВСС е:

  ОБЯВЕН КОНКУРС за назначаване на длъжността "Експерт" в специализираната администрация на Инспектората към ВСС за заемането на 9 /девет/ свободни щатни бройки.

  1. Кратко описание на длъжността:
  - участва в проверки относно организацията на административната дейност в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, както и относно организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;
  - участва при анализирането и обобщаването на делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;
  - участва при изготвянето на проекти на доклади, сигнали, предложения и др. п., във връзка с дейността по проверки на ИВСС;
  - участва в разглеждането на жалби на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

  2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  - да е пълнолетен български гражданин;
  - да не е поставен под запрещение;
  - да не е лишен от правото да заема определена длъжност;
  - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, вкл. да не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
  - да няма образувани срещу него наказателни производства за престъпления от общ характер;
  - да има завършено висше образование по специалността " Право" и придобита юридическа правоспособност;
  - да има най-малко 5 /пет/ години юридически стаж;
  - да притежава практически умения за работа със системен и приложен софтуер, както и със специализиран юридически софтуер.

  3. Начин на провеждане на конкурса:
  - по документи - проверява се съответствието на изискуемите и представените от кандидата документи, както и съответствието на удостоверените с тях обстоятелства с минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността; до участие в конкурса се допускат кандидатите, които са предоставили изискуемите документи и отговарят на изискванията за заемане на длъжността;
  - оценяване - оценяването се извършва чрез решаване на тест, комбиниран с писмено развиване на поставен въпрос и събеседване. С кандидатите, получили на писмената си работа оценка не по-ниска от много добър "4,50", се провежда събеседване.

  4. Необходими документи за участие в конкурса:
  Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, към което кандидатът прилага:
  - автобиография, подписана от кандидата;
  - копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право";
  - копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  - свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е настъпила реабилитация, както и за осъждания по чл. 78а от Наказателния кодекс;
  - удостоверение от НСлС, че срещу него няма образувани наказателни производства за престъпления от общ характер;
  - копие от трудова, служебна и/ или осигурителна книжка, образец УП 3 за осигурителен /трудов/ стаж;
  - декларация, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е лишен от право да заема определена длъжност;
  - медицинско свидетелство, ако е прекъснал работа повече от три месеца;
  - документ, удостоверяващ компютърната грамотност.
  Документите, предоставени в копие, следва да бъдат заверени за верността им от кандидата.

  5. При назначаване на длъжността на избрания кандидат, същият следва да представи декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 ЗСВ.

  6. Място и срок за подаване на документите за кандидатстване:
  - Кандидатите подават документи за участие в конкурса в "Регистратура" на ИВСС - гр. София, ул. "Георг Вашингтон" № 17, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.;
  - Срокът за подаване на документи е 14-дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на обявата за конкурса;
  - Документите се подават лично или чрез пълномощник.

  7. Място за обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса:
  - Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред "Регистратура" на ИВСС, както и на интернет страницата на Инспектората- www.inspectoratvss.bg, раздел "Конкурси".

   

 • Образец на заявление за участие в конкурса (doc)
 • Образец на заявление за участие в конкурса (pdf)