- 2023 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.1 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1 Милен Руменов Ангелов (1) съдия РС-Тетевен
2 Ивета Николаева Петрова (1) съдия РС-Велинград
3 Михаил Марийков Стоянов (1) младши съдия СГС
4 Мая Георгиева Средкова-Петрова (1) съдия РС-Велинград
5 Ивайло Митков Енчев (1) съдия РС-Чирпан
6 Любомир Христосков Върбев (1) съдия РС-Бяла Слатина
7 Боян Митков Цонев (1) съдия РС-Ардино
8 Ивета Пламенова Гергова (1) младши следовател ОП-Кърджали

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока