- 2024 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.1 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока