- 2023 г. -

Списък на лица, които са изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.3 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1 Стела Светлинова Шипковенска (1) съдия РС-Разлог
2 Марио Георгиев Василев (1) прокурор ВКП
3 Милко Момчев Момчев прокурор СГП

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока