Анонимизирани случаи на нарушения, установени при проверки по реда на глава девета, раздел Iб ЗСВ

 

Публикуван е приетия на общо събрание на RESIJ, проведено на 14.12.2023 г., сравнителен анализ на статута, правомощията и видовете проверки, осъществявани от инспекционните служби на държавите членки на Европейската мрежа на службите за съдебна инспекция: Сравнителен анализ RESIJ и Приложение 1 към сравнителен анализ RESIJ

 •  Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2023 година
 • Анализ за резултатите от приключените дела и преписки в установените срокове от съдилищата, прокуратурата и следствените органи през 2023 година.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.
 • Анализ на добрите и лошите практики по отношение на спазването на етичните правила в съответствие с относимите европейски и международни стандарти във връзка с проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет по глава девета, раздели Іа и Iб от Закона за съдебната власт за 2022 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2023 г. – 31.12.2023 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.07.2023 г. – 30.09.2023 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.04.2023 г. – 30.06.2023 г.
 • Анализ на данните от извършена през 2022 година тематична проверка
 • Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2022 година
 • Анализ за резултатите от приключените дела и преписки в установените срокове от съдилищата, прокуратурата и следствените органи през 2022 година.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.
 • Анализ на приключените производства по кодекса за етично поведение на българските магистрати, образувани пред комисиите за професионална етика към органите на съдебна власт за 2021 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г.
 • Анализ на практиката на Инспектората към Висшия съдебен съвет по глава девета, раздел Іа и Iб от Закона за съдебната власт за 2021 г.
 • Анализ на практиката на ВАС по приложението на Кодекса за етично поведение на българските магистрати за периода 2017 г. - 2021 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г.
 • Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2021 година
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2021 г. – 31.12.2021 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.07.2021 г. – 30.09.2021 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.04.2021 г. – 30.06.2021 г.
 • Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2020 година
 • Обобщен анализ на констатациите от извършена от ИВСС тематична проверка относно наложените от районния съд мерки за защита в производствата по ЗЗДН, както и на влезлите в сила актове по чл. 296 НК
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2020 г. – 31.12.2020 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.07.2020 г. – 30.09.2020 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.04.2020 г. – 30.06.2020 г.
 • Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 година
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.
 • Обобщен анализ на констатациите от извършена от ИВСС тематична проверка на производствата по несъстоятелност, образувани в окръжните съдилища през 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г.
 • Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 година
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава трета “а” от ЗСВ /нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи/ за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.
 • Становище на Комисията за защита на личните данни
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.04.2018 г. – 30.06.2018 г.
 • Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 година
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2017г. – 31.12.2017 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.07.2017г. – 30.09.2017г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.04.2017г. – 30.06.2017г.
 • Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 година
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.01.2017г. – 31.03.2017г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2016г. – 30.12.2016г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.07.2016г. – 30.09.2016г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.04.2016г. – 30.06.2016г.
 • Отчет за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 година
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.01.2016г. – 31.03.2016г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2015г. – 31.12.2015г.
 • Анализ на установените от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава трета „а” ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) по основателните констативни протоколи по наказателни дела за периода 01.01.2015 г. – 30.09.2015 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.07.2015г. – 30.09.2015г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.04.2015г. – 30.06.2015г.
 • Отчет за дейността на Инспектората към ВСС за 2014 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.01.2015г. – 31.03.2015 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2014г. – 31.12.2014 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.07.2014г. – 30.09.2014 г.
 • План за дейността на Инспектората към ВСС за периода месец юли - месец декември 2014
 • Oтчет на ИВСС по Глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.04.2014г. – 30.06.2014 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.01.2014г. – 31.03.2014 г.
 • Дейност на ИВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок Глава Трета „а” от ЗСВ, чл.6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г.)
 • Oтчет на ИВСС по Глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 01.10.2013г. – 31.12.2013 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1.07.2013г. – 30.09.2013 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1.04.2013г. – 30.06.2013 г.
 • Анализ на ИВСС на основание чл.60 М от ЗСВ на причините за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1.10.2012 г. – 31.03.2013г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1.01.2013 г. – 31.03.2013г.
 • Отчет за дейността на Инспектората към ВСС за 2013 г.
 • Отчет за дейността на Инспектората към ВСС за 2012 г.
 • Oтчет на ИВСС по Глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1.10.2012г. – 31.12.2012 г.
 • Отчетен доклад за дейността на Инспектората към ВСС за първия мандат
 • Отчет за дейността на Инспектората към ВСС през 2010 г.
 • Отчет за дейността на Инспектората към ВСС през 2009 г.
 • Отчет за дейността на Инспектората към ВСС през 2008 г.
 • Становище на ИВСС относно: проект на Наредба за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на адм. ръководител
 • Предложения за поощрения на съдии и прокурори през 2009 г.
 • Решение на Висшия съвет на Магистратурата на Франция
 • Решението е публикувано в Годишен отчет на Магистратурата на Република Франция за 2008 г.

 • Извлечение от протокол № 48 от заседание на ВСС, проведено на 8 ноември 2012г. - Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС
 • Анализ на обобщените резултати относно случайното разпределение на делата въз основа на тематичните и плановите проверки, извършени от Инспектората към ВСС в Апелативен район Пловдив за периода 01.01.2012-01.11.2012 г.