Предмет на поръчката: Извършване на строително-ремонтни дейности на III-ти и IV-ти етажи и помещение в гараж на административната сграда на Инспектората към Висшия съдебен съвет, находяща се в град София, ул. „Георг Вашингтон" № 17

Обява за събиране на оферти Изтегли
Количествена сметка Изтегли
Образци на документи Изтегли
Информация за публикувана обява Изтегли
Протокол от дейността на комисия Изтегли
Договор Изтегли
Приложение 1 Техническо предложение Изтегли
Приложение 2 Ценово предложение Изтегли

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 11/09/2017 г. Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:

Дата: 31/10/2017 г. Час: 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 12/09/2017 г. Час: 10:00