ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС

 

 

Публичен регистър по чл.41, ал.1 ЗПКОНПИ

 

Главен инспектор Главен секретар Специализирана администрация Експерти Отдел Финанси и бюджет Отдел Административна дейност Отдел Човешки ресурси и правно обслужване Отдел Връзки с обществеността и протокол Инспектори