- 2023 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1 Гинка Георгиева Лазарова (1) прокурор ОП-Пловдив
2 Ина Наскова Бончева (1) прокурор РП-Ботевград
3 Кирил Димитров Димитров (1) прокурор СГП
4 Константин Ангелов Григоров (1) съдия АдмС-Бургас
5 Румяна Панталеева Трендафилова (1) съдия АС-Варна
6 Магдален Стоянова Маринова (1) съдия РС-Бургас
7 Марияна Димова Христакева-Панова (1) съдия ОС-Стара Загора
8 Марина Иванова Лачева-Николова (1) следовател СГП
9 Марин Константинов Бешков (1) прокурор СГП
10 Николай Найденов Павлов (1) прокурор РП-Варна
11 Наталия Петкова Петкова (1) съдия РС-Ботевград
12 Надя Ангелова Загорова (1) прокурор СГП
13 Емил Давидов Маринов (1) съдия ОС-Ловеч
14 Илиана Бойкова Рашкова (1) съдия СРС
15 Панайот Богомилов Газдов (1) прокурор РП-София
16 Радослав Петков Радев (1) съдия ОС-Пловдив
17 Роси Петрова Михайлова (1) съдия РС-София
18 Боряна Петрова Кангалджиева (1) прокурор РП-София
19 Бояна Любомирова Кузманова (1) прокурор РП-Бургас
20 Валентина Любенова Тонева (1) съдия РС-Шумен
21 Велислава Владимирова Патаринска (1) прокурор РП-Плевен
22 Весела Дакова Йорданова (1) прокурор РП-Ловеч

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока