- 2021 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1 Георги Викторов Палански (1) прокурор РП - Мездра
2 Георги Любенов Мирчев (1) прокурор Софийска районна прокуратура
3 Даниела Петрова Янева-Попова (1) следовател ОслО при ОП - Пазарджик
4 Деница Янкова Янева - Сапунджиева (1) прокурор Софийска районна прокуратура
5 Мая Дойчева Николова - Чикова (1) съдия РС - Етрополе
6 Мая Паскалева Ковачева (1) следовател СлО при Софийска градска прокуратура
7 Димитър Димитров Халачев (1) следовател СлО при Специализирана прокуратура
8 Красимир Димитров Лесенски (1) съдия РС - Пазарджик
9 Красимир Русев Кипров (1) съдия АдмС - Варна
10 Любомира Илиева Апостолова (1) прокурор Софийска районна прокуратура
11 Мария Димчева Иванова - Георгиева (1) младши съдия ОС - Хасково
12 Валентина Иванова Тодорова (1) съдия РС - Казанлък
13 Валери Цветанова Цветанов (1) съдия РС - Плевен
14 Росенка Кирилова Денева (1) съдия ОС - Видин
15 Светлана Христова Петкова (1) съдия Софийски Градски Съд
16 Светлин Радостинов Радев (1) прокурор РП - Велико Търново
17 Станимир Христов Христов (1) съдия АдмС - Бургас
18 Христинка Колева Христова - Божкова (1) съдия Софийски Градски Съд
19 Стойко Драганов Спасов (1) съдия Военен Съд - Пловдив
20 Тодор Борисов Димитров (1) следовател ОСлО при ОП - Пазарджик
21 Николай Нинов Пончев (1) прокурор РП - Тетевен
22 Николай Христов Балев (1) следовател ОСлО при ОП - Плевен
23 Петко Красимиров Петков (1) съдия Софийски Районен Съд
24 Петьо Славов Петков (1) съдия Военно Апелативен Съд
25 Петя Димитрова Божкилова (1) следовател СлО при СГП

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока