...
Становище на ИВСС по искане вх. рег. № ЛДИ-23-2/2023 г. по описа на ИВСС
Относно: Заличаване на личните данни на съдия, съдържащи се в молба, жалба или друг документ, подаден от страните по делото

Акт за резултатите от извършена проверка на СРС с изх. № ЛДС-23-7 от 19.12.2023 г.

Решение на Инспектората към ВСС по преписка № ЛДС-23-7/2023 г. от 12.01.2024 г.

Становище на ИВСС по искане вх. рег. № ЛДИ-22-2/2022 г. по описа на ИВСС
Относно: "Прилагане на копия със заличени лични данни на актовете, които се изпращат на основание чл. 14 от ЗТРРЮЛНЦ до Агенцията по вписванията.“

Становище на ИВСС по искане вх. рег. № ЛДИ-21-3/2021 г. по описа на ИВСС
Относно: "Необходимостта от предприемане на мерки за защита на обработваните лични данни при изпълнение на задълженията на съда съгласно Глава осемнадесет „а“ от ЗСВ.“

Становище на ИВСС по искане вх. рег. № ЛДИ-21-2/2021 г. по описа на ИВСС
Относно: "Kомпетентния надзорен орган по отношение обработване на лични данни с цел издаване на квалифициран електронен подпис за нуждите на съдебни заседатели.“

Становище на ИВСС по искане вх. рег. № ЛДИ-21-1/21.05.2021 г. по описа на ИВСС
Относно: „Компетентния орган, който следва да разгледа сигнал, свързан с твърдения за нарушение на правилата за обработване на лични данни, извършено от вещо лице, като участник в съдебно производство, изпълняващо възложена от съд задача.“

Насоки на ИВСС за спазване на приниципа за отчетност по чл.5, пар.2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл.45, ал.4 ЗЗЛД.

Становище на ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС по искане с вх. рег. № ЛДИ-19-6/04.11.2019 г. по описа на ИВСС.
Относно: „Създаване на възможност чрез уеб сайта на Софийския районен съд да бъдат извършвани справки за образувани дела и получаване на информация посредством критерии за търсене „ЕГН“ и „име“ на физическо лице“.

СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС по искане вх. рег. № ЛДИ-20-1/12.02.2020 г. по описа на ИВСС
Относно: „При изпълнение на задължението за поставяне на съобщение на таблото за съобщения по реда на чл. 137, ал. 5, изр. 1-во АПК и съобщаване чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда по реда на чл. 158, ал. 2 АПК, по отношение на физическите лица, публикуването на лични данни – три имена, представлява ли нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679.“

СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС по искане рег. ЛДС-19-8/25.07.2019 г. по описа на ИВСС
Относно: Защита на личните данни по случаи с международен елемент, свързани с деца, нуждаещи се от закрила в страната или чужбина.

СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС по искане рег. № ЛДИ-19-5/31.07.2019 г. по описа на ИВСС
Относно: възможно ли е звукозапис от проведено съдебно заседание да се съхранява след определения в закона срок, като например до приключване на на съответната проверка или това ще е прекомерност по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679


СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС по искане рег. № ЛДИ-19-3/01.04.2019г. по описа на ИВСС
Относно: Задължени ли са органите на съдебната власт да определят конкретно длъжностно лице по защита на данните
Какъв е подходящият срок по смисъла на чл. 63, ал. 4 ЗЗЛД, който органите на съдебната власт като администратори на лични данни следва да определят за съхранение и архивиране на дневниците/логовете по чл. 63, ал. 1 ЗЗЛД


СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС по искане рег. № ЛДИ-19-1/19/11.03.2019г. по описа на ИВСС
Относно: мотивите на кои съдебни актове на административните съдилища не подлежат на публикуване на интернет страниците на съдилищата


Информация за обработваните лични данни в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни в Инспектората към Висшия съдебен съвет