ПОДКРЕПА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ИНСПЕКТОРАТА
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ФИНАНСИРАН ОТ СЛУЖБАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (СПСР)
ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА, ОТДЕЛ ЗА ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален партньор - Инспекторат към Висшия съдебен съвет
Отговорен за изпълнение на дейността: Отдел за Юридическо сътрудничество, Главна дирекция Права на човека и върховенство на закона, Съвет на Европа.
Финансиране: Средствата за реализиране на проекта се осигуряват от Службата за подпомагане на структурната реформа на Европейската Комисия (СПСР).

Период на изпълнение: 12 месеца, след подписване на договора: от 2019 г. - до м. февруари 2020 г.

Цели на проекта:
- Обща: Усилване на институционалния и административен капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет в съответствие с идентифицираните най-добри практики на държавите-членки на ЕС и на Съвета на Европа;
- Специфична: Административният капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет на България да се подобри в съответствие с идентифицираните най-добри практики на държавите-членки на ЕС.

Целеви групи по проекта:
- Инспектори и експерти от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
- Магистрати - съдии, прокурори и следователи;
- Лица, търсещи закрила на правата си пред съдебната власт;
- Гражданското общество.

Проектът Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България се осъществява в изпълнение на препоръка от Доклада за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от м. януари 2017г. и цели изпълнението на мярка 1.3.9 „Изграждане на капацитет на Инспектората към ВСС да следи за системни корупционни фактори в работата на органите на съдебната власт" за постигане на стратегическа цел 1 на Актуализираната стратегия за съдебна реформа - гарантиране независимостта на съда и другите органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономически натиск и други зависимости. Основната цел на проекта е да подпомогне подобряването на ефективността на проверките за интегритет, извършвани от ИВСС по реда на глава девета, раздел Iб от ЗСВ, в съответствие с идентифицираните най-добри практики и стандарти на държавите-членки на ЕС/Съвета на Европа.

За реализацията на проекта са предвидени работни посещения в съдебните инспекторати на Франция и Испания, както и последваща обмяна на опит чрез провеждане на семинари и кръгли маси и изготвяне на аналитични доклади за дейността на инспекторатите на държави-членки на ЕС и на ИВСС при проверките на интегритета на магистратите.

По време на работните посещения се цели инспектори и експерти от ИВСС да имат възможността пряко да проучат функциите на съдебните инспекторати на посочените държави, с цел идентифициране на добрите практики и процедури при извършване на инспекционната дейност, за да се определят механизми за адаптиране на най-добрите модели на съдебна инспекция, конкретно в работата на ИВСС.

В резултат от проекта е предвидено да бъдат разработени и предложени мерки за прилагане на чуждестранния опит и идентифицираните най-добри практики в държавите-членки на ЕС, включително чрез административни, организационни и при необходимост, законодателни промени, което да доведе до укрепване на институционалния и административен капацитет на ИВСС.

Очаквани резултати от реализиране на специфичната цел:

• Извършване на анализ на действащите механизми във връзка с проверките за интегритет на магистратите от Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България;

• Преглед и оценка на най-добрите практики на други европейски съдебни системи;

• Преглед на изготвения анализ и оценка на необходимостта от реформи, засягащи дейността на ИВСС;

• Изготвяне на доклад за идентифицираните най- добри практики с цел подобряване дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България и разработване на предложения за подобрения, включително законодателни (при необходимост).

Дейности за реализиране на целите:

- Работни групи: Съгласно Методологията за изпълнение на проекта, със заповед на главния инспектор на ИВСС са създадени три работни групи, съставени от инспектори и експерти от Инспектората, със задача да изготвят предвидените доклади и да участват в дейностите по проекта. В работните групи са включени и международни експерти, назначени от Съвета на Европа.

- Стартиращо събитие: Проектът стартира с кръгла маса на 11.07.2019 г., в гр. София за представяне и популяризиране на неговите цели чрез широка дискусия с участието на инспектори и експерти от ИВСС, представители на СПСР към ЕК, на СЕ, международни експерти, висши магистрати, представители на съсловни организации, на Министерство на правосъдието, на академичната общност и на неправителствени организации, работещи в областта на съдебната реформа.

 

 

- Учебни посещения: Изследването на опита и добрите практики на държавите-членки на ЕС се реализира посредством учебни посещения във Франция и Испания на инспектори и експерти от ИВСС и на международни експерти, назначени от СЕ - членове на работните групи, вследствие на които да се изготвят сравнителни анализи на процедурите и законодателството относно инспекционната дейност в двете държави, с цел практическото използване на най-добрите практики и законовите възможности в национален контекст. Изборът на двете държави-членки на ЕС е обусловен от наличния им опит по отношение на проверките за етични нарушения на магистратите и разработената нормативна уредба в тази област.

> Учебно посещение в Генералната инспекция на правосъдието на Република Франция: Посещението на 23 и 24 октомври 2019г. в Генералната инспекция на правосъдието към Министерство на правосъдието на Франция обхвана срещи на инспектори и експерти от ИВСС и на международен експерт с Главния инспектор, ръководещ Отдела по деонтология /етично поведение на съдиите/ и с инспектори от френския инспекторат, по въпроси, свързани с етичното поведение на магистратите, извършваните деонтологични проверки и подаваните декларации за интереси. Дискусиите спомогнаха за изясняване на въпроси и практики при извършване на проверките на съдилищата, проверките за етични нарушения и дисциплинарната отговорност на магистратите, като се акцентира на превенцията за идентифицирането и противодействието на нарушенията на правилата за почтеност и етично поведение. За правомощията на Генералната инспекция на правосъдието на Франция е изготвен доклад от международен експерт - "Преглед на проверките за почтеност във френската съдебна система".

> Учебно посещение в Службата за инспекции на Кралство Испания: Посещението на 30.10.2019 г. на инспектори и експерти от ИВСС и на международен експерт в Службата за инспекции на Генералният съвет на съдебната власт на Испания обхвана срещи с делегирани инспектори от Службата за инспекции и Службата за връзки с обществеността и дисциплинарни въпроси. Чрез изготвените презентации за дейността бяха представени правомощията на испанската инспекционна служба, както и бяха обсъдени практиките при извършване на проверки в съдебните органи и инициирането на дисциплинарни производства. От дискусиите се установи, че в Испания е приета подробна законодателната уредба, регламентираща дисциплинарните нарушения, извършвани от магистрати. За правомощията на Службата за инспекции е изготвен доклад от международен експерт - "Съдебен инспекторат и дисциплинарни производства в Испания: подкрепа за извършването на проверки за почтеност от Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България".

- Семинар и кръгли маси: Изпълнението на всеки от етапите по проекта, неговото популяризиране и представянето на постигнатите резултати се осъществява чрез планирани семинар и кръгли маси, с участието на широк кръг представители на заинтересованите страни и целевите групи.

> Семинар за представяне на резултатите от работните посещения: Проведе се семинар на 19.11.2019 г. с участието на инспектори и експерти от ИВСС, в рамките на който бяха представени от участниците в работните групи резултатите от учебните визити във Франция и Испания и дискутирани споделените практики на двете инспекционни служби. Лектори на събитието бяха инспектори от ИВСС и международни експерти, участници по проекта. На събитието присъства и заместник главен инспектор на Генералната инспекция на правосъдието на Франция. Международен експерт представи доклад „Сравнителен анализ на институциите, извършващи проверки в страните - членки на ЕС".

 

 

Резултат от проведения семинар е повишената информираност на инспекторите и експертите в ИВСС за правомощията на сродните инспекционни служби и тяхното осъществяване, както и прилагане на практика на придобитите познания, включително чрез формулиране на предложения за законодателни промени.

> Кръгла маса: На проведената на 11.12.2019 г. в гр. София кръгла маса на тема "Добрите практики на Инспекторатите на държавите членки на ЕС" бяха представени правомощията на съдебните инспекторати на държави-членки на ЕС и се обсъдиха моделите на най-добрите практики в инспекционната дейност, изведени на базата на сравнителен анализ на институциите, извършващи проверките за интегритет на магистратите, които могат да се използват и прилагат в българската система. Лектори на събитието бяха международни експерти и съдебни инспектори, които представиха опита на инспекторатите на Италия и Португалия, както и нормативната уредба, практики от проверки и дисциплинарни производства от Испания, Франция и други държави. Участници в кръглата маса бяха инспектори и експерти от ИВСС, магистрати, представители на академичната общност, съсловни и неправителствени организации, работещи в сферата на съдебната реформа.

Резултат от проведената кръгла маса и задълбочената дискусия е постигнатата информираност на широк кръг магистрати и представители на гражданското общество за дейността на сродните инспекционни служби, с което се популяризира тяхната дейност и се осигури сравнителен поглед по отношение на правомощията на ИВСС и тяхното осъществяване на фона на чуждия опит.

> Кръгла маса - заключително събитие: Последната кръгла маса, проведена на 13.02.2020 г. в гр. София беше на тема „Преглед на дейността по проверките за интегритет на Инспектората към Висшия съдебен съвет на България и предложения за подобряване на системата". Участие в събитието взеха инспектори и експерти от ИВСС, магистрати, представители на академичната общност и неправителствения сектор, както и международни експерти. На събитието бяха презентирани докладите, изготвени от работните групи на ИВСС - „Анализ на дейността на ИВСС по проверките за интегритет, образувани по реда на Глава девета, Раздел Iб от Закона за съдебната власт" и „ Най-добрите практики на държавите-членки на Съвета на Европа във връзка с проверките за интегритет, идентифицирани от страна на ИВСС, и предложения за нормативни и организационни промени". Дискутирани бяха представените предложения за организационни и законодателни промени относно дейността на ИВСС.

 

 

 

Резултат от проведената кръгла маса е представянето пред широка аудитория на докладите на работните групи, намиране на подкрепа в магистратската общност на представените предложения и разработването на окончателен вариант за предложения за законодателни промени и иницииране на тяхното реализиране.

Постигнати резултати:

- Изпълнените дейности в рамките на проекта осигуряват натрупването на институционална памет и устойчивост след неговото приключване. В резултат от осъществяването на предвидените мероприятия и проведените международни срещи, кръгли маси и семинари, инспекторите и експертите от ИВСС, както и широк кръг от магистрати и представители на гражданското общество се запознаха с практиките на съдебните инспекторати на Испания, Франция, Португалия и Италия, както и на други държави-членки на ЕС и СЕ. Изготвен е Анализ на дейността на ИВСС, свързана с проверките за интегритет, който е презентиран пред широк кръг от участници. На база на тази богата, пряка информация са направени обосновани изводи за съдържанието и обема от функциите, възложени на ИВСС, както и за правилността на посоката на усъвършенстване на неговите правомощия.

- Изготвени са доклади от международните експерти, които представят информация за цялостната дейност на инспекторати на държави-членки на ЕС и за специфичната дейност, свързана с извършване на проверките за почтеност. Докладите могат да послужат като сравнителен материал за намиране на добри примери и подобряване на практиките на ИВСС:

- Съдебен инспекторат и дисциплинарни производства в Испания: подкрепа за извършването на проверки за почтеност от Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България;

- Преглед на проверките за почтеност във френската съдебна система;

- Сравнителен анализ на институциите, извършващи проверки в страните членки на ЕС.

Най- значимият резултат за дейността на Инспектората са изготвените от работните групи на ИВСС аналитични доклади:

- Анализ на дейността на ИВСС по проверките за интегритет, образувани по реда на Глава девета, Раздел Iб от Закона за съдебната власт;

- Най-добрите практики на държавите-членки на Съвета на Европа във връзка с проверките за интегритет, идентифицирани от страна на ИВСС, и предложения за нормативни и организационни промени.

Целта на първия анализ е да се направи обективна равносметка на дейността на ИВСС в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г. при осъществяване на проверките, образувани по реда на глава девета, раздел Iб от ЗСВ, като се идентифицират добрите практики, но и основните проблеми, срещани в дейността, и се разгледат и изследват причините, довели до отчетените резултати, като въз основа на направените изводи се предложат конкретни мерки за подобряване на качеството и ефективността на проверките за интегритет.

Във втория аналитичен доклад са изведени идентифицираните от ИВСС добри практики във връзка с проверките за интегритет и предложенията за законодателни промени, касаещи Инспектората, основани на проучения чужд опит. Последните могат условно да бъдат систематизирани в следните групи:

Предложения относно проверките за интегритет (почтеност, независимост, конфликт на интереси и накърняване на престижа на съдебната власт, уредени в глава девета, раздел Іб от ЗСВ) и предложения, свързани въобще с дисциплинарните нарушения. Конкретно може да се подобри уредбата в ЗСВ относно дисциплинарната отговорност на магистратите, като се обхванат по възможност всички релевантни дисциплинарни нарушения, да се прецизират и доразвият предвидените в чл. 307, ал. 3, т. 3 и 4 от ЗСВ дисциплинарни нарушения; да се посочи кои конкретни нарушения на КЕПБМ следва да се квалифицират като дисциплинарни нарушения; евентуално да отпадане „почтеността" от групата дисциплинарни нарушения по глава девета, раздел Iб от ЗСВ; да се предвиди като дисциплинарно нарушение неизпълнението на задължението на административните ръководители на органите на съдебна власт да оказват съдействие във връзка с изпълнение на правомощията на ИВСС; да се прецизират съставите на нарушенията на интегритета на магистратите;

Предложения за създаване на система за деонтологична превенция, реализацията на които ще позволи недопускането на случаи на неетично поведение и поведение при конфликт на интереси от страна на представителите на съдебната власт. В тази насока се предлага да се предвиди в ЗСВ с допълнение на чл. 37, ал. 9, възможност съдиите, прокурорите и следователите да поставят пред етичните комисии към съответната колегия на ВСС въпроси от етично естество, които ги вълнуват, с цел деонтологична превенция; да се публикуват на електронната страница на ИВСС в резюмиран вид анонимизирани случаи на констатирани от страна на Инспектората нарушения по чл. 175к ЗСВ; да бъдат организирани специализирани обучения на магистратите във връзка с интегритета и с деонтологичната превенция.

Предложения във връзка с декларациите за имущество и интереси. Конкретните промени, които се предлагат могат да се реализират с изменения в ЗСВ като се редуцира броят на декларациите, които следва да се подават от магистратите. Да отпадне ежегодното деклариране и се регламентира задължение за подаване единствено на встъпителна декларация, финална декларация и декларация при промяна на декларираните обстоятелства. Предлага се да отпадне изискването за публикуване на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите, както и се идентифицира необходимостта от внедряване на специален софтуер, който да спомогне за събиране на необходимата информация за извършване на проверките на декларациите на магистратите;

Предложения, свързани със статута на Инспектората и на инспекторите в системата на съдебната власт. Предлага се в ЗСВ да се предвиди ред, по който кандидатури за инспектори да могат да предлагат на народните представители Пленумът на ВКС, Пленумът на ВАС и главният прокурор (след проведено общо събрание на прокурорите и на следователите), както и съсловните организации на съдиите, на прокурорите и на следователите.

В съответствие с конституционната уредба относно самостоятелния бюджет на ИВСС, макар и част от бюджета на съдебната власт, е необходимо да бъдат направени промени в ЗСВ, които да гарантират независимостта на контролния орган.

Прекият резултат от изготвянето на докладите по проекта ще се прояви в разработването на окончателен вариант на предложенията за законодателни промени в ЗСВ и други нормативни актове.

Приемането на промените в нормативната уредба в близко бъдеще ще имат реално и положително отражение както за повишаване на институционалния капацитет на ИВСС, така и върху цялата съдебна система, особено ако се акцентира на уредба за деонтологична превенция по отношение на магистратите, с цел спазване на етичните норми и недопускане на случаи на поведение при липса на независимост и конфликт на интереси.

Изготвените анализи и доклади по проекта са достъпни за всички представители на целевите групи чрез публикуването им на интернет страницата на ИВСС. Така ще се осигури допълнителна стойност и мултиплициращ ефект, като ще се повиши капацитета на ИВСС и ще се придаде устойчивост на резултатите от проекта и след неговото приключване.