- 2021 г. -

Списък на лица, които са изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.4 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1 Надя Иванова Георгиева (1) съдия ОС - Монтана
2 Петър Тенев Василев (1) прокурор ОП - Стара Загора
3 Олег Александров Янев (1) прокурор ВКП
4 Цветомила Цветанова Събинска (1) прокурор РП - Враца
5 Теодора Любомирова Георгиева съдия АССГ

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока