- 2024 г. -

Списък на лица, които са изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.4 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1. Тодор Димитров Мерджанов (1) прокурор Върховна административна прокуратура
2. Светломир Нинов Хиков (1) прокурор СРП

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока