- 2023 г. -

Списък на лица, които са изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.4 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1 Петър Георгиев Балков (1) съдия Окръжен съд - Русе

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока