ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за опазване на самоличността на лицата, подали сигнал за извършване на проверка
по реда на глава девета, раздел І „б" ЗСВ


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ


Чл. 1. (1) Правилата уреждат реда и мерките за опазване на самоличността на лицето, подало сигнал за извършване на проверка по глава девета, раздел I „б" ЗСВ.
.....(2) Тези правила не се прилагат по отношение на реда и условията за вземане на допълнителни мерки за защита на лицето, подало сигнала /чл. 175р, ал. 5/.

Чл. 2. Правилата имат за цел да гарантират опазване на самоличността на подалия сигнал съобразно изискванията на Закона за съдебната власт.

Чл. 3. Лице, подало сигнал, не може да търпи неблагоприятни последици само на това основание.


Раздел ІІ
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА


Чл. 4. (1) Опазване на самоличността на лицето, подало сигнала, се осъществява чрез:
.....1. неразкриване на самоличността на лицето;
.....2. неразгласяване на фактите и данните, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
.....3. опазване на писмените документи от нерегламентиран достъп на трети лица.
.....(2) Събраната при разглеждането на сигнала информация е служебна тайна.

Чл. 5. Мерките за опазване на самоличността включват:
.....1. създаване на специализирано деловодство;
.....2. установяване на специален ред за подаване и регистриране на сигналите;
.....3. създаване на специален факс и електронна поща (имейл) за подаване на сигналите;
.....4. създаване на специален входящ и изходящ регистър;
.....5. определяне на кръга от лица, които имат достъп до информацията по сигналите и определяне на конкретните им задължения, свързани с процедурата по завеждането, движението и разглеждането на сигналите;
.....6. утвърждаване на образец на сигнал, в който подателят може допълнително да посочи подходяща възможност за кореспонденция, която опазва самоличността му.


Глава втора
ДВИЖЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ

Раздел І
ПОСТЪПВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ

Чл. 6. Мерките по опазване на самоличността на лицето се предприемат с постъпване на сигнала в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Чл. 7. (1) Сигналите се подават:
.....1. на място в служба „Регистратура";
.....2. по поща;
.....3. по специален факс или електронна поща, обявени на страницата на Инспектората в интернет.
.....(2) Главният инспектор утвърждава списъка на служителите с право на достъп до служебна тайна.

Чл. 8. Сигналите, които постъпват по реда на чл. 7, се завеждат във входящия дневник на Инспектората само с номер и дата.

Чл. 9. (1) Предварителната преценка дали сигналът подлежи на разглеждане по тези правила се извършва преди завеждането му в специалния входящ регистър от определен експерт.
.....(2) Окончателната преценка за реда, по който се разглежда сигналът, се прави от главния инспектор.
.....(3) Сигнал, който съдържа едновременно обстоятелства за извършване на проверка по реда на глава девета, раздел I „б" ЗСВ и по реда на чл. 54, ал. 1, т. 1-4 ЗСВ, се разглежда по реда на тези правила.
.....(4) Образуват се отделни производства по сигнал, който наред с искане за извършване на проверка по реда на глава девета, раздел I „б" ЗСВ съдържа и:
.....1. искане за изплащане на обезщетение по реда на глава трета „а" ЗСВ;
.....2. искане за извършване на проверка по глава девета, раздел І „а" ЗСВ.
.....(5) Сигнал, който съдържа твърдения за обстоятелства по чл. 175к, ал. 1-4 ЗСВ и е подаден от съдия, прокурор или следовател, не подлежи на преценка и се разглежда по реда на тези правила.
.....(6) Сигнал, който не е от компетентността на Инспектората, незабавно се препраща по компетентност на съответния орган с придружително писмо, подписано от главния инспектор.


Раздел ІI

ЗАВЕЖДАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ.
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПОДАТЕЛЯ НА СИГНАЛА.


Чл. 10. (1) След окончателното определяне на сигнала като подлежащ на разглеждане по реда на тези правила, определеният експерт поставя гриф „за служебно ползване" и специален печат.
.....(2) Специализираното деловодство завежда сигнала в специалния входящ регистър.

Чл. 11. (1) Специалният входящ регистър съдържа:
.....1. пореден регистрационен номер;
.....2. дата на постъпване;
.....3. номер и дата от входящия дневник на Инспектората;
.....4. име и единен граждански номер на подателя/личен номер за чужденец; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице; ЕИК /булстат/;
.....5. графа „относно" с кратко описание на сигнала (изложени обстоятелства/поставени въпроси).
.....(2) За преписките по всеки сигнал се създава досие на хартиен носител, номерът на което съвпада с номера, под който е заведен в специалния регистър.

Чл. 12. След завеждане в специалния входящ регистър, сигналът се докладва от експерта по чл. 9, ал. 1 повторно на главния инспектор за разпределение.

Чл. 13. Инспекторът, на когото сигналът е разпределен, проверява редовността и допустимостта на сигнала.

Чл. 14. (1) Указанията до подателя на сигнала се съобщават на посочените от него пощенски адрес, телефон, факс, електронен адрес или друг подходящ начин, съобразен с техническите възможности на Инспектората.
.....(2) Когато уведомяването се извършва по телефона, на подателя на сигнала се съобщава, че със съдържанието на указанията може да се запознае в служба „Регистратура". Уведомяването се удостоверява.

Чл. 15. (1) Всички изходящи документи по образуваните преписки по сигнали по глава девета, раздел I „а", се отразяват в специален изходящ регистър.
.....(2) Регистърът съдържа:
.....1. пореден номер;
.....2. дата на извеждане на документа;
.....3. вид на документа;
.....4. изготвил документа;
.....5. адресат;
.....6. забележки (ако има такива).


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилата се утвърждават на основание чл. 175р, ал. 6 и чл. 175л, ал. 8 ЗСВ.

§ 2. Разпоредбите на тези правила са задължителни за инспекторите и служителите, чиито служебни задължения пряко или косвено им позволяват достъп до информацията, отнасяща се до личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените в него обстоятелства.