ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ
по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции
във връзка с извършване на основна проверка по чл. 175д от ЗСВ

 

Декларация-съгласие на магистрат Изтегли
Декларация-съгласие на съпруг/а или лице, което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала с магистрат Изтегли
Декларация-съгласие за малолетно дете Изтегли
Декларация-съгласие на непълнолетно дете Изтегли

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ
по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции
във връзка с извършване на допълнителна проверка по чл. 175з от ЗСВ

 

Декларация-съгласие на магистрат Изтегли
Декларация-съгласие на съпруг/а или лице, което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала с магистрат Изтегли
Декларация-съгласие за малолетно дете Изтегли
Декларация-съгласие на непълнолетно дете Изтегли

 

Забележка:
.....Съгласно чл. 175д, ал. 6, изр. III-то от Закона за съдебната власт, декларацията-съгласие за разкриване на банкова тайна се подава без нотариална заверка на подписа на декларатора.

Декларацията- съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции не е задължителна част от декларацията за имущество и интереси.

В случай, че се изрази съгласие за разкриване на банкова тайна, съдиите, прокурорите и следователите следва да подадат декларацията- съгласие едновременно с декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.