Page title

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ е орган на съдебната система на Република България. Създаден е с чл. 132а от Конституцията на Република България /обнародван в ДВ бр.12 от 6 февруари 2007 г./

Инспекторатът към ВСС е самостоятелен орган, с основна функция да проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга тяхната независимост. Чл. 54, ал. 1 от Закона за съдебната власт възлага на Инспектората към Висшия съдебен съвет следните правомощия:

1. проверява организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи;

2. проверява организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;

3. анализира и обобщава делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите, като приема процедура за редовно отчитане и публикуване на резултатите от анализа и обобщението на приключените дела;

4. при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на дейността по т. 3, сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;

5. при нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1 - 3, сигнализира административния ръководител на съответния орган на съдебната власт и съответната колегия на Висшия съдебен съвет;

6. прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители на органите на съдебната власт;

7. отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт;

8. извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;

9. разглежда заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок;

10. приема вътрешни правила за извършване на проверките по т. 1 - 3 и т. 8 в органите на съдебната власт;

11. приема вътрешни правила за провеждане на проверките за почтеност на експертите при Инспектората и организира тяхното провеждане;

12. изготвя годишна програма за планови проверки и годишен доклад за дейността си, който представя на пленума на Висшия съдебен съвет;

13. обсъжда предложения от министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджета на Инспектората и го представя на Висшия съдебен съвет;

14. предоставя публично информация за своята дейност и публикува годишния доклад за дейността си на интернет страницата си.

15. oсъществява надзор върху обработването на лични данни в случаите по чл. 17, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. При осъществяване на надзора върху обработването на лични данни в случаите по чл. 17, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, Инспекторатът изпълнява задачите и упражнява правомощията по Закона за защита на личните данни.

16. прави предложения пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет за изменение и допълнение на Кодекса за етично поведение на българските съдии, съответно на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи;

17. организира и провежда антикорупционни обучения, както и обучения за укрепване на почтеността и независимостта на съдиите, прокурорите и следователите и конфликт на интереси, в съответствие с правомощията си по т. 8. Тази обучителна дейност се провежда независимо от обученията, осъществявани от Националния институт на правосъдието;

18. приема образец за отчитане на приключването на делата в законоустановените срокове при осъществяване на дейността си по т. 2 след съгласуване с Висшия съдебен съвет;

19. обобщава ежегодно добрите и лошите практики по отношение на спазването на етичните правила в съответствие с относимите европейски и международни стандарти във връзка с проверките по т. 8 и предоставя информацията на колегиите на Висшия съдебен съвет.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обн., ДВ, бр. 50 от 2012г., е приета нова Глава трета „а", наименувана „Разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок". В нея са предвидени допълнителни правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет да извършва проверки по заявления на граждани и юридически лица срещу актове, действия и бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. След приключването на проверката, обективиращият резултатите от нея констативен протокол, ведно със заявлението и всички постъпили към него документи, се изпращат на министъра на правосъдието.

Инспекторатът се състои от главен инспектор и десет инспектори, които се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети от народните представители. Мандатът на главния инспектор е петгодишен, а на инспекторите - четиригодишен. Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората са уредени в Глава трета чл. 40 - чл. 60 от Закона за съдебната власт.

Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на закона. Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица, или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи.

Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи и до компетентните органи на съдебната власт.

Инспекторатът предоставя публично информация за дейността си.