Inspector General

Teodora Angelova Tochkova

 

Inspectors

Aleksandar Bozhidarov Mumdzhiev

 

Genadi Yordanov Georgiev

 

Ignat Ivanov Georgiev

 

Lidiya Hristova Stoyanova

 

Lyubka Dimitrova Kabzimalska

 

Lyubomir Vasilev Krumov

 

Mariya Gospodinova Neykova

 

Stefka Staneva Mulyachka

 

Teodora Georgieva Ninova

 

Yuriy Dimitrov Krastev