Магистрати и инспектори обсъдиха проблемни области при връщането на дела и постановяването на оправдателни присъди

28 Септември 2009

В изпълнение на заложената дейност 5 от Проект „Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС”, който се изпълнява от ИВСС по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на 26 и 27 септември се проведе семинар за уеднаквяване на практиката, повишаване на професионализма и координацията при осъществяване на проверките на тема: „Причини за връщане на делата за доразследване и постановяване на оправдателни присъди”.

Във форума участваха инспектори и експерти от Инспектората, както и магистрати от различни органи на съдебната система.

Анализ на причините за връщане на делата за доразследване” бе темата, която постави г-н Румен Попов, заместник-председател на Районен съд–Пловдив. Експертът в Инспектората към ВСС г-н Иван Тенчев изнесе лекция на тема „Анализ на причините за постановяване на оправдателни присъди”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.