Екипът на ИВСС обсъди "Методика за извършване на комплексни планови проверки по граждански дела"

12 Октомври 2009„МЕТОДИКА на ИВСС за извършване на комплексни планови проверки по граждански дела” бе темата на вътрешен семинар на Инспектората към ВСС, който се проведе на 10 и 11 октомври 2009 г.

Форумът е в изпълнение на дейност №4 „Провеждане на 6 обучения на инспектори и експерти за ефективно прилагане на методологиите за извършване на планови, тематични проверки и проверки по сигнали”, част от проект ”Управление на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” .

Основните подтеми на семинара, консултирани от инспектор Елка Пенчева бяха:

1. „Методика за извършване на планови проверки в районните съдилища” - лектор експерт Боян Балджиев;

2. „Методика за извършване на планови проверки в окръжните съдилища” - лектор експерт Атанас Попов;

3. „Методика за извършване на планови проверки в апелативните съдилища” - лектор експерт Николай Илиев.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.