Семинар на тема "Спазване на сроковете в наказателния процес, гаранция за повишаване доверието на обществото към органите на съдебната власт", организиран от Инспектората към Висшия съдебен съвет се проведе на 26 и 27 септември 2009г. в комплекс "Катарино" - Разлог

28 Септември 2009

 

Семинар на тема "Спазване на сроковете в наказателния процес, гаранция за повишаване доверието на обществото към органите на съдебната власт" организиран от Инспектората към Висшия съдебен съвет се проведе на 26 и 27 септември 2009г. в комплекс "Катарино" - Разлог.

Форумът е в изпълнение на дейност 8 „Провеждане на три специализирани семинара за прилагане на процесуални и материално правни норми с цел повишаване на знанията и усъвършенстване на специализацията на инспекторите и експертите и подобряване на работата в екип",  която е част от проект „Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС", приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси" по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ).

Двете основни подтеми на семинара бяха:

„Спазване на сроковете в досъдебната фаза на наказателния процес" с лектори: д-р Петър Раймундов, прокурор във ВКП и Александър Мумджиев, инспектор в Инспектората към ВСС и

„Спазване на сроковете в съдебната фаза на наказателния процес" с лектори: Гроздан Илиев, заместник председател на ВКС и Светлин Стефанов, инспектор в Инспектората към ВСС.

В обсъжданията участваха членовете на ВСС Стефан Петров, Костадинка Наумова, Стойко Стоев, градският прокурор на София Николай Кокинов, районният прокурор на столицата Александър Налбантов, Румен Георгиев-зам.директор на НСлС, магистрати и административни ръководители на прокуратурата и съда от Благоевградския съдебен район, инспектори и експерти от Инспектората към ВСС.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.