Дело за заплащане на възнаграждение по договор за лизинг на автомобил, продължило повече от 10 години, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 202 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април – 30 юни 2024 г. От тях 126 са основателни, като 41 са по наказателни, а 85 – по граждански, търговски и административни дела.

10 Юли 2024

Делото е започнало през 2013 г. по молба на лизингодателя на основание чл. 410, ал. 1 ГПК за издаване на заповед за изпълнение на вземането. Заповедта за изпълнение е издадена на 29.01.2014 г. по ч.гр.д. №34436/2013 г. по описа на СРС, а на 16.06.2014 г. лизингодателят е предявил иск за установяване на вземането си, тъй като в законоустановения срок длъжникът е подал възражение срещу заповедта за изпълнение. По предявения иск е образувано гр.д. №32547/2014 г. по описа на СРС, което е продължило 9 години и 8 месеца. Тази продължителност е причинена от забавяне в периода, през който исковото производството е било спряно. На 30.11.2015 г. в съдебно заседание по делото съдът е установил, че в заповедта за изпълнение на процесното вземане са допуснати очевидни фактически грешки при посочването на главницата и лихвите по вземането, поради което е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на процедурата за отстраняване на очевидна фактическа грешка в заповедното производство по ч.гр.д. № 34436/2013 г. по описа на СРС. Определението за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за изпълнение от 29.01.2014 г. е постановено на 10.05.2023 г., като следва да се има предвид, че в този период не са извършвани други процесуални действия, както и, че двете дела – заповедното и исковото са разпределени на един и същ съдия.

Отчетът по глава трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 април – 30 юни 2024 г. може да бъде прочетен на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.