Инспекторатът към ВСС огласи Доклада за дейността си за 2023 г.

30 Май 2024

През 2023 г. Инспекторът извърши общо 65 проверки в органите на съдебната власт, като изпълни годишната си програма – извършиха се 34 комплексни планови проверки, 2 тематични проверки, 4 контролни проверки, 8 проверки по сигнали, 1 проверка по самосезиране и 16 планови проверки по личните данни за спазване на принципа за отчетност, установен в чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в чл. 45, ал. 4 ЗЗЛД. Аналитичният и подробен доклад, изготвен от главния инспектор Теодора Точкова, се представи на 30.05.2024 г. пред общото събрание на ВСС и ВПС.

В периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. в Инспектората са постъпили общо 1010 нови сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи. Приключена е работата по всички сигнали, постъпили през отчетния период, като по 966 от тях са изготвени становища. Приключени са и всички 1290 допълнения, постъпили по вече приключени преписки.

През 2023 г. ИВСС изпрати на председателя на ВКС сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗСВ, за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по установена противоречива съдебна практика, което да отговори на въпроса: "Нищожен ли е изготвеният в електронна форма съдебен акт, подписан с електронен подпис, приложен по делото на хартиен носител със заверка по чл. 102а, ал. 4 ГПК?".

През отчетния период ИВСС отправи 11 сигнала по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ – сигнали до други държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт: 1 сигнал до министъра на правосъдието за подобряване на нормативната уредба, касаеща електронното правосъдие; 1 сигнал до министъра на вътрешните работи, за предприемане на необходимите организационни и методически действия и мерки, съгласно правомощията му по ЗМВР във връзка с констатирани пропуски в работата на служители на МВР, довели до голяма продължителност, както на проверките по чл. 145 ЗСВ, така и на наказателни производства в досъдебната им фаза; 2 сигнала до СК на ВСС за извършване на мониторинг на модула за случайно разпределение на делата в ЕИСС и 7 сигнала до компетентните органи на съдебната власт с дадени конкретни препоръки на административните ръководители.

През 2023 г. ИВСС извърши 8 инцидентни проверки, като две от проверките приключиха с изготвяне на сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ; една проверка приключи с предложение по чл. 312, ал. 1, т. 3 ЗСВ до СК на ВСС и една проверка приключи с предложение до административен ръководител за прилагане на чл. 327 ЗСВ по отношение на проверявания прокурор. Останалите проверки приключиха с конкретни препоръки до административните ръководители.

От извършените комплексни планови проверки се констатира, че е постигната много добра организация на административната дейност на органите на съдебната власт. В по-голямата част от проверените съдилища делата се образуват в деня на постъпване на съдебните книжа и се разпределят на докладчик при спазване на чл. 9 ЗСВ. Производствата, образувани по общия исков ред се администрират в кратки срокове - делата се насрочват за разглеждане в съдебни заседания и се отлагат за следващи заседания през кратки периоди - много често в срок до 1 месец от постановяване на определението по чл. 140 ГПК. Насрочването на наказателните дела в разпоредително заседание се извършва в двумесечен срок от постъпването им или в по-дълъг срок, но не повече от три месеца, разрешен писмено от председателя на съда, а отлагането на дела е съобразено със срока по чл. 271, ал. 10 НПК. В окръжните съдилища се констатира, че съдебната практика е непротиворечива и съобразена със закона, доколкото повечето обжалвани или протестирани актове са потвърдени от въззивната и касационната инстанция. Повечето граждански и наказателни дела се насрочват, разглеждат и приключват в кратки срокове, което е показател за подобряване срочността на правораздаване.

Проверката на Софийския районен съд се извърши от три екипа – два екипа провериха дейността на гражданските отделения и един екип провери дейността на наказателно отделение. Проверката на гражданските отделения установи, че съдиите извършват своевременно проверката на редовността на исковите молби – в рамките от 1 седмица до 1 месец. Определенията по чл. 140 ГПК са постановявани в разумни срокове – от 1 седмица до 2 или 4 месеца, а в случаите на отлагане е констатиран траен стремеж делата да се насрочват в кратки срокове. Като цяло делата се разглеждат и приключват в рамките на малък брой открити заседания.

Положителни тенденции в работата са отчетени и по отношение на проверените районни прокуратури и териториални отделения към тях. Във всички проверени през 2023 г. прокуратури се установи, че се спазва принципът на случайното разпределение на прокурорските преписки, съгласно изискването на чл. 9 ЗСВ и заповедите на главния прокурор. В по-голямата част от проверените прокуратури възлагането и извършването на проверките по ЗСВ е в указаните срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 ЗСВ. Прокурорите се произнасят по преписките и досъдебните производства в законните срокове, като не допускат забавяния и нарушаване на сроковете, определени в закона.

По-често срещани пропуски в производствата по гражданските дела са: подценяване на кратките срокове, свързани с движението и приключването на бързите производства, регламентирани в глава двадесет и пета от ГПК; в отделни случаи се констатира, че определението по чл. 140 ГПК се постановява в срок до 6 месеца след изтичане на срока за представяне на писмен отговор. Една от причините за несвоевременното приключване на дела е постановяване на решението след 10 – 16 месеца след законовия срок.

По-често срещани пропуски в работата на отделни състави на Софийски районен съд по гражданските дела са: постановяване на определението по чл. 140 ГПК в срокове над 6 месеца до над 1 година от изтичане на едномесечния срок за отговор на исковата молба. В немалко случаи се констатира, че не се спазва едномесечния срок за постановяване на съдебното решение, като при някои съдебни състави просрочията надминават 3 години след изтичане на едномесечния срок.

В съдебните производства по НПК в районните съдилища, макар и по неголям брой дела се установи, че не са спазени сроковете за изготвяне на съдебните актове (мотиви на присъдите или решенията по чл. 340 НПК), като просрочията са от 20 дни до 3 месеца. По неголям брой дела на окръжните съдилища се констатира, че не се спазват предвидените процесуални срокове по чл. 243, ал. 5, чл. 308 и чл. 340 НПК, като най-често просрочията са до 3 месеца.

По-често срещани пропуски в работата на отделни състави на Софийски районен съд по наказателни дела са: констатирани НОХ дела, по които разпоредителното заседание се насрочва извън сроковете по чл. 247б, ал. 2, т. 2 НПК, като забавата достига и надминава 1 г. след изтичане на законоустановения срок; административнонаказателни дела се насрочват извън едномесечния срок по чл. 376, ал. 1 НПК. Установени са и дела, по които не се спазват сроковете за изготвяне на мотиви към постановените присъди и/или на решенията по чл. 340 НПК, като в повечето случаи просрочията са от 3 месеца до около три години след изтичане на процесуалния срок.

В някои от проверените районни прокуратури са установени пропуски по отношение взаимодействието с органите на МВР в работата по спрените досъдебни производства, като по част от спрените ДП не се осъществява регулярен контрол от наблюдаващите прокурори върху разследващите органи за проведените оперативно-издирвателни мероприятия и резултатите от тях. В една от проверените през 2023 г. районни прокуратури се установи, че в някои случаи проверките по ЗСВ не се извършват в указаните срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 ЗСВ, поради бездействие на органа, извършващ проверката и недостатъчната активност и контрол от страна на наблюдаващите прокурори.

За преодоляването на проблемите, свързани с неоправданото забавяне по движението и приключването на делата ИВСС предприе съответните мерки, в това число с отправяне на сигнали по чл. 54, ал. 1 т. 5 ЗСВ до съответните административни ръководители за налагане на дисциплинираща мярка по чл. 327 ЗСВ или дисциплинарно наказание „забележка“. За установените сериозни забави по движението и приключването на дела, за които ИВСС прие, че се дължат на виновно неизпълнение на служебните задължения на конкретни съдии, изготви пет предложения за образуване на дисциплинарни производства до СК на ВСС.

През отчетната 2023 г. Инспекторатът извърши и две тематични проверки с оглед преодоляване на различната практика по приложението на закона в някои органи на съдебната власт. Първата проверка се извърши по граждански и търговски дела на конкретни окръжни съдилища и на апелативните съдилища относно практиката на съда за вида дела (граждански или търговски), които се образуват по предявен иск с правно основание чл. 432, ал. 1 КЗ - пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ и за процесуалния ред, по който са разглеждани производствата по тези дела. Втората тематична проверка обхвана работата на Прокуратурата на Република България относно сроковете, в които се провежда разследването на дела, по които съдът е прекратил съдебното производство по реда на чл. 249, ал. 2 НПК и е върнал делото на прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения.

В изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на България и мярката, възложена в отговорност на ИВСС, още през 2022 г. в Правилника за дейността на Инспектората (ПОДИВССДАЕ) се въведе процедура по приемане на образци за отчитане приключването на делата и преписките в установените срокове от съдилищата, прокуратурите и следствените органи, като се предвиди съдебните органи да предоставят на Инспектората отчети за дейността си по разгледаните и приключените дела и преписки. Изготвеният през настоящата 2024 г. втори анализ за резултатите от приключените дела и преписки се базира на образците, приети от Инспектората на 11.01.2024 г. на основание чл. 54, ал. 1, т. 18 ЗСВ, които още през 2023 г. се съгласуваха с двете колегии на ВСС. От анализа, публикуван на интернет страницата на Инспектората, се установява, че приключените граждански и търговски дела от районните, окръжните, апелативните съдилища и ВКС са между 60% и 82% от разгледаните дела, административните съдилища и ВАС са с по 78% приключени производства, а приключените наказателни дела са между 80% и 94% от разгледаните дела за годината. Приключените прокурорски преписки са над 95%, а приключените досъдебни производства – 60% и 70% от разгледаните за отчетния период. Анализът на обобщените статистически данни за разгледаните и приключени през 2023 г. дела и преписки от всички съдилища и прокуратури изведе извод за много добра работа на съдиите, прокурорите и следователите.

През отчетната 2023 г. не са констатирани проблеми при осъществяването на дейността по разглеждане на заявленията срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Анализът на постъпилите през 2023 г. заявления води до извод, че се запазва тенденцията от предходни години големият процент от разгледаните заявления, по които е констатирано нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, да са срещу действия на органи на съдебната власт на територията на Софийския апелативен район – 77% от заявленията по наказателни дела и 94% от заявленията по граждански, търговски и административни дела, което обстоятелство е в резултат основно на високата натовареност на тези съдилища.

През изминалата година Инспекторатът провери 4 435 имуществени декларации, подадени от съдиите, прокурорите и следователите, като фактически се провери имуществото на 10 076 лица, включително наличностите по банковите им сметки. В 4 080 от проверените декларации се установи съответствие между декларираните факти и получената информация. Установени са 355 несъответствия. Към момента на изготвяне на доклада са подадени 354 коригиращи декларации, като в тях несъответствието е отстранено. В един от случаите 14-дневният срок по чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ за подаване на коригираща декларация не е изтекъл.

През 2023 г. в Инспектората са образувани общо 83 преписки по сигнали, съдържащи твърдения за нарушения на етичните правила. По 17 преписки е наредено извършване на проверка със заповед на главния инспектор за установяване на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к ЗСВ. Три от образуваните проверки са приключени през 2023 г. с предложения по чл. 312, ал. 1, т. 3 ЗСВ – за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на магистрати за извършени нарушения по чл. 175к, ал. 4 ЗСВ. Шест от проверките са приключени с доклади, съдържащи становище за липсата на достатъчно данни за действия или бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт. Останалите 8 проверки, наредени със заповед на главния инспектор, са приключени през 2024 г.

Изминалата година беше успешна и по отношение утвърждаване ролята на ИВСС като реално функциониращ надзорен орган по отношение обработването на лични данни в случаите по чл. 17, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. През 2023 г. Инспекторатът извърши 16 планови проверки – в 8 районни и 8 окръжни съдилища, в това число и СГС. Предмет на проверките беше да се установи дали съдилищата като администратори на лични данни са запознати и спазват установения в чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в чл. 45, ал. 4 ЗЗЛД принцип за отчетност. Анализът на резултатите от проверките показва, че органите на съдебната власт познават добре задълженията, които имат при обработване на лични данни в контекста на правораздавателната си дейност. Все по-добре се познава промяната в обхвата на надзорната компетентност на общите надзорни органи по защита на личните данни, въведена с новата правна рамка през 2018 година. Като положителна тенденция се отбелязва, че изискването за водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни на основание чл. 30, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, респективно по чл. 62, ал. 1 ЗЗЛД, се спазва от всички проверени през 2023 г. съдилища.

В заключение, може да се обобщи, че ИВСС се справя успешно с изпълнението както на годишната си програма, така и на всичките си правомощия, предоставени с Конституцията на Република България, със Закона за съдебната власт и със Закона за защита на личните данни.

Докладът за дейността на Инспектората към ВСС е достъпен на интернет страницата на институцията – http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.