Прессъобщение във връзка с изготвен Анализ за резултатите от приключените дела и преписки в установените срокове от съдилищата, прокуратурата и следствените органи за 2023 г.

26 Април 2024

За втора породена година ИВСС изготви Анализ за резултатите от приключените дела и преписки в установените срокове от съдилищата, прокуратурата и следствените органи за 2023 г. в изпълнение на чл. 54, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за съдебната власт и чл. 52б от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (ПОДИВССДАЕ) .

Източник на информация за изготвяне на анализа са отчетите за дейността по разгледаните и приключени дела и преписки за календарната 2023 г. на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните, окръжните, административните, военните, районните съдилища и Прокуратурата на Република България, изготвени от органите на съдебната власт съгласно чл. 52а, ал. 2 ПОДИВССДАЕ по приетите от ИВСС образци.

Анализът съдържа обобщени статистически данни за общия брой дела и преписки, образувани и разгледани от съдилищата, Прокуратурата и следствените органи през 2023 г., колко от тях са приключени и колко са останали неприключени в края на отчетния период. Отчетен е също броят на приключените с влязъл в сила съдебен акт дела с цел да се даде информация за процента приключени производства с окончателен акт. Изследвано е в кои органи на съдебната власт има по-голям процент неприключени дела и преписки в края на отчетния период, както и в какъв срок приключват производствата. Проверката на данните, предоставени с отчетите, дава възможност да се направят изводи както за срочността на приключване на делата и преписките, така и за видовете дела, разглеждането на които продължава по-дълго.

Обобщените статистически данни за разгледаните и приключени през 2023 г. дела от всички съдилища сочат, че приключените граждански и търговски дела от районните, окръжните, апелативните съдилища и ВКС са между 60% и 82% от разгледаните дела, а приключените наказателни дела са между 80% и 93,6 % от разгледаните дела за годината.

Административните съдилища и ВАС са приключили по 78% от разгледаните производства.

Приключените прокурорски преписки по всички надзори през 2023 г. са над 95%, а приключените досъдебни производства са между 60% и 70% от разгледаните за отчетния период.

В отделни съдилища се установи по-висок процент несвършени дела от средния за съответния по степен съд, като причините за това ще се изследват и анализират допълнително, с оглед евентуалното включване на тези органи на съдебната власт за проверка в годишната програма на Инспектората за 2025 г.

На основание чл. 52б, ал. 2 ПОДИВССДАЕ анализът за резултатите от приключените дела и преписки е публикуван на интернет страницата на Инспектората в раздел „Бюлетин“.