СЪОБЩЕНИЕ за срока и способите за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г.

26 Април 2024
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) напомня на съдиите, прокурорите и следователите, че съгласно чл. 175в, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) декларациите за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ се подават ежегодно до 15 май – за предходната календарна година. Срокът за подаване на декларациите за 2023 г. изтича на 15.05.2024 г. (сряда).
Имуществените декларации се подават пред ИВСС:
1. на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител (CD или USB флаш памет), чрез използването на един от следните способи:
- лично в служба "Регистратура" на ИВСС – всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.,
- по пощата,
- чрез пощенската кутия на ИВСС, монтирана до входната врата на сградата на Инспектората, находяща се в гр. София, ул. "Георг Вашингтон" № 17,
или
2. по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, създаден съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, чрез изпращане на e-mail: declaration@inspectoratvss.bg.
Имуществените декларации се подават по образец, утвърден от главния инспектор на ИВСС, достъпен на интернет страницата на ИВСС, раздел "Образци", на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/document/941.
Указанията за попълване и подаване на имуществените декларации са достъпни на интернет страницата на ИВСС, раздел "Образци", на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/document/931.

Едновременно с имуществената декларация може да се подадат и декларации-съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции за разкриване на банкова тайна от лицата, чието имущество се декларира, а именно: от магистратите, от техните съпрузи или от лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и от ненавършилите пълнолетие деца.
Декларациите-съгласие се подават по утвърдени от главния инспектор образци, достъпни на интернет страницата на ИВСС, раздел "Образци", на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/149, без да е необходима нотариална заверка на подписа на декларатора.

С цел облекчаване процеса по приемане на имуществените декларации и предотвратяване струпването на хора в служба ,,Регистратура“ на ИВСС през последните дни на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС призовава задължените лица да подават декларациите си по пощата, чрез пощенската кутия на ИВСС или по електронен път.