Дело за кражба на мобилен телефон „Самсунг“ на стойност 197 лв. и имотна измама в размер на 330 лв., продължило повече от 17 години и прекратено поради изтичане на абсолютната погасителна давност, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 174 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 януари – 31 март 2024 г. От тях 88 са основателни, като 22 са по наказателни, а 66 – по граждански, търговски и административни дела.

18 Април 2024

Проверяващият състав на ИВСС е установил, че основните забавяния в това производство са допуснати в съдебната му фаза, при разглеждането на НОХД № 6988/2008 г. по описа на СРС, продължило 15 години и 15 дни. По делото са били насрочени 29 съдебни заседания, 7 от които в нарушение на законоустановения 3-месечен срок по чл. 271, ал. 10 НПК, в периоди от 4 месеца. В 26 съдебни заседания не е даден ход на делото и то е отложено поради наличие на процесуални пречки. Дванадесет съдебни заседания са отложени поради неявяване на подсъдимия, поради нередовно призоваване, а останалите 14 съдебни заседания са отложени поради неявяване на защитника на подсъдимия, с оглед служебна ангажираност по друго дело, неявяване на пострадалия, поради нередовно призоваване, неявяване на нередовно призовани свидетели, внесено искане за сключване на споразумение и даване възможност на подсъдимия да възстанови причинените имуществени вреди. Установен е и период на бездействие по делото, продължил близо 2 години - от 11.05.2020 г., на която дата съдът е постановил разпореждане, с което поради обявената в страната извънредна обстановка е отсрочил делото, без да определи нова дата, до 11.04.2022 г., на която дата с разпореждане съдията-докладчик го е насрочил за разглеждане в съдебно заседание на 10.06.2022 г.

Основното забавяне в производството е в резултат на обстоятелството, че в петото поред съдебно заседание, проведено на 04.11.2009 г., съдебният състав се е самоотвел от разглеждане на делото на основание чл. 29, ал. 2 НПК. Протоколът от това съдебно заседание е бил подписан от съдията-докладчик и съдебния секретар, но не е бил подписан от съдебните заседатели, членове на съдебния състав. С разпореждане от 14.01.2016 г. същият съдия-докладчик е констатирал, че на практика липсва акт за самоотвеждане от разглеждане на делото на съдебния състав, като към датата на разпореждането единият от съдебните заседатели е бил в невъзможност да положи подпис, вследствие на влошеното си здравословно състояние, поради което съдът е насрочил делото за разглеждане в съдебно заседание на 27.04.2016 г. Това обстоятелство е довело до увеличаване общата продължителност на производството с над 6 години и 5 месеца.

Отчетът по глава трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 януари – 31 март 2024 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.