Инспекторатът към ВСС предлага за поощрение четиринадесет съдии от СРС и съдия от СГС

14 Февруари 2024

Инспекторатът към ВСС предлага четиринадесет съдии от Софийски районен съд и съдия от Софийски градски съд да бъдат предложени за поощрение с отличие – „служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на основното им месечно възнаграждение.

Решението за предложенията за поощрение на съдиите е взето въз основа на констатираните положителни резултати - висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, установени от Инспектората към ВСС при извършената комплексна планова проверка на Софийски районен съд, за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. по граждански дела, приключила с Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка № ПП-23-2/08.09.2023 г. и Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка № ПП-23-3/23.10.2023 г.

В условията на висока натовареност за съда, проверката отчете трайна положителна тенденция както за приключване на делата и постановяване на съдебните актове в законоустановените срокове, така и за тяхното качество при съдиите - Темислав Димитров, Зорница Езекиева, София Икономова, Елена Донкова, Ели Анастасова, Димитър Демирев, Васил Александров, Петър Савчев, Боряна Шомова – Ставру, Елена Динева – Илиева, Неделина Симова – Митова, Никола Кънчев, Цветомир Минчев, Валерия Диева и Стефан Шекерджийски – съдия в Софийски градски съд.

Въз основа на констатираните резултати, на проведеното на 13.02.2024 г. заседание, Инспекторатът към ВСС реши да предложи на председателя на СГС – съдия Алексей Трифонов да внесе предложения до съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, за поощрение на петнадесетте съдии с отличие – „служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на основното им месечно възнаграждение.

Добрата работа на магистратите е израз на висок професионализъм, който допринася за повишаване на общественото доверие в съдебната система и отличаването им е стимул за постигане на още по-високи резултати при изпълнение на служебните задължения.