Информация за разгледаните заявления за забавено правосъдие по реда на Глава трета "а" от ЗСВ за периода 01.10.2023 г - 31.12.2023 г. Осем граждански дела са забавени от съдия от СРС, който е освободен от длъжност, след като е подал оставка

22 Януари 2024

По повече от 65% от заявленията за компенсация на вреди от бавно правосъдие, разгледани от Инспектората към ВСС в периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г., са констатирани забавяния в срочното разглеждане и приключване на делата. В посочения период са разгледани 182 заявления по реда на Глава трета „а" от Закона за съдебната власт. От тях 116 заявления са основателни, като 25 са по наказателни, а 91 - по граждански, търговски и административни дела.

По осем от проверените граждански дела е установено, че допуснатите нарушения са резултат от бездействието на един съдия в Софийски районен съд, който е освободен от заеманата длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 ЗСВ след подаване на оставка.

Всички тези забавяния са допуснати при постановяване на решенията по следните дела: гр.д. № 49464/2013 г. по описа на СРС, гр.д. № 15313/2013 г. по описа на СРС, гр.д. № 30523/2013 г. по описа на СРС, гр.д. № 8866/2014 г. по описа на СРС, гр.д. № 62597/2017 г. по описа на СРС, гр.д. № 58993/2017 г. по описа на СРС, гр.д. № 57128/2017 г. по описа на СРС, гр.д. № 33531/2017 г. по описа на СРС. Допуснатите забавяния варират от 4 години и 6 месеца по гр.д. № 62597/2017 г. по описа на СРС и по гр.д. № 58993/2017 г. по описа на СРС до 8 години по гр.д. № 49464/2013 г. по описа на СРС и по гр.д. № 15313/2013 г. по описа на СРС. Най - продължително е забавянето по гр.д. № 15313/2013 г. по описа на СРС. Делото е образувано по иск с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД за връщане на недължимо платена цена за предоставяне на телекомуникационни услуги в размер на 300 лева и е разглеждано 10 години и 2 месеца от една съдебна инстанция. Установено е, че в открито съдебно заседание на 25.11.2014 г. съдът е постановил определение за даване на ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение, а съдебното решение е постановено на 05.05.2023 г.

Отчетът по глава трета „а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 октомври - 31 декември 2023 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16