Главният инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова, инспектор Любка Кабзималска и експерти взеха участие в Общото събрание на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието (RESIJ), което се проведе в периода от 13 до 15 декември в Тирана, Албания. ИВСС е част от Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието и неин активен член от 2019 г.

18 Декември 2023

Във форума, който се проведе под егидата на Висшия инспектор на правосъдието на Албания, приет за пълноправен член на RESIJ, на Общото събрание, проведено през м. декември 2023 г. в Тирана, участваха главни инспектори, експерти и представители на съдебните инспекторати на държавите-членки на ЕС, по-специално Главният инспекторат на правосъдието на Франция, Висшият съвет на правосъдието на Белгия, Инспекторатът към ВСС на България, Главният инспекторат на правосъдието на Министерство на правосъдието на Италия, Инспекционната служба на Генералния съвет на съдебната власт на Испания, Висшият съдебен съвет на Португалия, Съдебният инспекторат на Румъния.

Участниците бяха приветствани от Артур Метани, Висш инспектор на правосъдието на Албания и Роксана Петку, Главен инспектор на Съдебния инспекторат на Румъния и председател на RESIJ.

В началото на първата част от Общото събрание, членовете на Мрежата обсъдиха варианти на проекти на ново лого, представени от Съдебният инспекторат на Румъния.

Съгласно дневния ред, членовете на Общото събрание на RESIJ обсъдиха и одобриха окончателните промени в Устава на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието, приеха Регламент относно организацията и функционирането на секретариата на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието и Финансов регламент на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието. Възложено беше на представителите на ВСС на Белгия, съгласно чието законодателство е учредена Мрежата, да предприемат действия за регистриране на промените.

Приет беше изготвеният от работните групи Обобщен сравнителен доклад за функциите и правомощията на инспекционните служби на Европейската мрежа на националните служби за инспекция на правосъдието, който ще бъде публикуван на страницата на Мрежата и при възможност ще бъде разпространен и изпратен на други европейски институции. Съдебните инспекторати поеха задължение да преведат и публикуват доклада на своите интернет страници.

Членовете на Мрежата дискутираха предстоящи и бъдещи проекти на RESIJ.

В изказването си г-жа Теодора Точкова, Главен инспектор на ИВСС, изрази подкрепа за предложените промени в устройствените документи на Мрежата, както и относно приемането и разпространението на обобщения сравнителен доклад. Тя предложи в програмата си за следващата година Мрежата да включи и да започне работа по изготвянето на обща Методика (рамка) за извършване на проверки, обобщаваща приликите, сходните инструменти и добрите практики на инспекционните екипи от различните държави, което е логично продължение на работата и изводите от обобщения доклад. Подкрепи също така възможността за участието на инспектори от други държави като наблюдатели в извършването на национални инспекционни проверки, като способ за обогатяване и разширяване на познанията и подобряване на ефективността на инспекционната дейност.

Предложението беше подкрепено в изказванията и на други членове на Мрежата – Испания, Италия, Белгия, които също настояха за активизиране на дейността чрез обмен на инспектори, споделяне на опит от извършени проверки и ангажиране с общи предизвикателства като използването на изкуствения интелект в работата на съдебната система, отстояването на независимостта на магистратите и повишаването на обществените очаквания към съдебната власт. Предложено беше също да се разшири работата с други европейски и международни институции и структури, както и с инспекторати на други държави.

Председателят на Мрежата се ангажира да изготви план за работата през следващата година, който да бъде представен за обсъждане.