Информация за резултатите от извършените проверки на ежегодните имуществени декларации за 2022 г. на съдиите, прокурорите и следователите

16 Ноември 2023

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет провери 4155 ежегодни декларации за имущество и интереси за 2022 г., подадени от съдии, прокурори и следователи. Производствата по проверката на 5 от подадените декларации са спрени на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно-процесуалния кодекс до приключване на съдебните производства за разкриване на банкова тайна с влязъл в сила съдебен акт, спрени от съда във връзка с отправени преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз.

Предмет на проверка бе съответствието на декларираните обстоятелства за имуществото на съдиите, прокурорите и следователите, на техните съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите им пълнолетие деца. В хода на проверките се извърши съпоставка между декларираните факти и получената информация от съответните публични регистри, в които декларираните обстоятелства подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. Фактически е проверено имуществото на 9547 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2022 г.

В 3836 от проверените декларации е установено съответствие между декларираните факти и получената информация.

В 319 декларации е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация, за което деклараторите са уведомени писмено, като на основание чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ им е даден 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Към настоящия момент са подадени 240 коригиращи декларации, като в 225 от тях несъответствието е отстранено, а за останалите 15 - проверките не са приключили. В 79 от случаите 14-дневният срок по чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ за подаването на коригираща декларация все още не е изтекъл.