Дело за ръководство и участие в организирана престъпна група, създадена с цел изпиране на пари в особено големи размери, водено срещу три лица, продължило повече от 15 години, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 133 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 юли - 30 септември 2023 г. От тях 61 са основателни, като 23 са по наказателни, а 38 - по граждански, търговски и административни дела.

25 Октомври 2023

Дело за ръководство и участие в организирана престъпна група, създадена с цел изпиране на пари в особено големи размери, водено срещу три лица, продължило повече от 15 години, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 133 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 юли - 30 септември 2023 г. От тях 61 са основателни, като 23 са по наказателни, а 38 - по граждански, търговски и административни дела.

Проверяващият състав на ИВСС е установил, че основните забавяния в производството са в съдебната фаза на наказателния процес, продължила близо 13 години. Те са в резултат на допуснати от Софийски градски съд и Софийски апелативен съд процесуални нарушения при разглеждане на делото, довели до нарушаване правото на защита на подсъдимите по НОХД № С-217/2010 г. по описа на СГС, ВНОХД № П-54/2015 г. по описа на САС и ВНОХД № П 23/2017 г. по описа на САС. Това поведение на съда е довело до отмяна по реда на инстанционния контрол на постановените по посочените дела съдебни актове. При третото поред разглеждане на делото от въззивната инстанция, в производството по ВНОХД № 926/2018 г. по описа на САС съдът е отменил присъдата, постановена по НОХД № С-217/2010 г. по описа на СГС и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, от фазата на съдебното заседание. Образувано е НОХД № 281/2019 г. по описа на СГС, производството, по което е прекратено с разпореждане от 25.09.2019 г. и на основание § 9, ал. 1 ПЗР от ЗИД НПК (ДВ, бр. 61/2011 г.) делото е изпратено по подсъдност на СпНС. Образувано е НОХД № 442/2019 г. по описа на СпНС като с определение от разпоредително заседание съдът е прекратил съдебното производство на основание чл. 249, ал. 2 НПК (изм. ДВ, бр. 63/2017 г.) и е върнал делото на прокурора за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в изготвяне на обвинителния акт в нарушение на чл. 246, ал. 2 и ал. 3 НПК, довело до ограничаване правото на защита на обвиняемите. Това обстоятелство е следвало да бъде установено още от съдията-докладчик, в производството по НОХД № С-217/2010 г. по описа на СГС и е имало за последица увеличаване продължителността на наказателния процес с повече от 9 години.

В производството по НОХД № С-217/2010 г. по описа на СГС, разглеждането на което е продължило 5 години и 3 месеца, са допуснати и забавяния, свързани с организацията на съдебните заседания. По делото са били насрочени 17 съдебни заседания, в 7 от които не е даден ход на делото и същото е отложено поради наличие на процесуални пречки: неявяване на защитника на единия от подсъдимите поради заболяване, неосигурен достъп на защитника на единия от подсъдимите до материалите по делото, отсъствие на съдебен заседател по уважителни причини, неявяване на свидетел поради нередовно призоваване. Три години след образуване на делото, в съдебно заседание на 11.04.2013 г., поради промяна на член на съдебния състав (съдебен заседател) и с оглед спазване принципа за неизменността му по чл. 258 НПК, разглеждането на делото е започнало отначало. В същото съдебно заседание съдът е отложил делото без да посочи дата на следващото съдебно заседание, С разпореждане от 18.03.2014 г., 11 месеца по-късно, съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в съдебно заседание за 16.04.2014 г.

В производството по КНД № 940/2016 г. по описа на ВКС проверяващият състав на ИВСС е установил, че съдебното решение е постановено в нарушение на законоустановения 30-дневен срок по чл. 354, ал. 4 НПК (ред.преди изм. ДВ, бр. 63/2017 г.) 4 месеца след съдебното заседание, в което делото е обявено за решаване.

В нарушение на законоустановения срок по чл. 340, ал. 1, предл. 2 НПК (изм. ДВ, бр. 63/2017 г.), 6 месеца след изтичането му, е изготвен и съдебният акт на въззивната инстанция в производството по ВНОХД № 536/2020 г. по описа на АСНС.

Отчетът по глава трета „а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 юли - 30 септември 2023 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.