Информация за проверката на Инспектората към ВСС по повод изказването на народния представител Делян Пеевски от 13.09.2023 Г., отразено в редица медии

13 Септември 2023

 

Във връзка с изявление на народния представител Делян Пеевски, съдържащо оценка за работата на Инспектората към ВСС по повод на предприетите действия по случая в гр. Стара Загора и отразяването му в редица медии, Ви информираме за следното:
На 31.07.2023 г. в ИВСС постъпи сигнал от Делян Пеевски във връзка с медийно отразения случай, получил голям обществен отзвук, при който осемнадесет годишно момиче е обезобразено в гр. Стара Загора. В сигнала е изразено недоволство от произнасянето на въззивния съд, отменил взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „задържане под стража" като незаконосъобразна, позовавайки се на това, че „уврежданията на пострадалата били причинили на същата временно разстройство на здравето, неопасно за живота, ... като извършеното от лицето престъпно деяние е квалифицирано като лека телесна повреда, поради което обвиняемият е бил освободен". В сигнала е направено искане ИВСС да извърши цялостна и задълбочена проверка на действията на въззивния съд по посоченото въззивно наказателно дело, „включително основанията за квалификацията на извършеното деяние като лека телесна повреда, като прецени тяхното съответствие със закона". В случай че се установи извършено нарушение е поискано ИВСС да упражни правомощията си по чл. 54, ал. 1 от ЗСВ, с оглед реализиране на съответната отговорност.
Незабавно след получаването на сигнала, на 31.07.2023 г. същият е разпределен на инспектор на принципа на случайния подбор чрез системата за електронно разпределение на сигнали. Със заповед № Ж-23-589/07.08.2023 г. на главния инспектор е наредена проверка в РС - Стара Загора и ОС - Стара Загора на организацията по образуването, движението и приключването на ЧНД № 2006/2023 г. по описа на РС - Стара Загора и ВНЧД № 768/2023 г. по описа на ОС - Стара Загора, както и проверка за спазване на принципа на случайния подбор по чл. 9 ЗСВ при разпределението на тези дела. Проверката по сигнала беше извършена в периода 08 - 09.08.2023 г., като актът за резултатите от същата беше изготвен на 24.08.2023 г.
Анализът на установените при проверката факти, съобразно нейния предмет показа, че ЧНД № 2006/2023 г. по описа на РС - Стара Загора и ВЧНД № 768/2023 г. по описа на ОС - Стара Загора са образувани при спазване на нормативно определените в НПК срокове. Разпределението на двете дела е извършено по дежурство при спазване на принципа на случайния подбор по чл. 9 ЗСВ чрез използване на ЕИСС, като са спазени разпоредбите на Правилника за администрацията на съдилищата и Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в двете съдилища. МНО „задържане под стража" по отношение на обвиняемия, привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 НК е взета от компетентния първоинстанционен съд, като ЧНД № 2006/2023 г. по описа на РС - Стара Загора е разгледано и приключено незабавно, в изпълнение на чл. 64, ал. 3 НПК. Спазено е изискването на чл. 64, ал. 5 НПК като първоинстанционният съд е насрочил делото пред въззивния съд в нормативно определения срок до 7 дни. Въззивната частна жалба срещу определението на районния съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" на обвиняемия е подадена от служебния му защитник в срока по чл. 64, ал. 6 НПК и е администрирана своевременно, след което делото е изпратено незабавно в ОС - Стара Загора. ВЧНД № 768/2023 г. по описа на ОС - Стара Загора е разгледано и приключено съгласно разпоредбите на чл. 64, ал. 7 и ал. 8 НПК, като съдът със свое определение № 586/05.07.2023 г. е отменил определение № 775/01.07.2023 г. на РС - Стара Загора по ЧНД № 2006/2023 г. по описа на същия съд, с което е взета МНО „задържане под стража" на обвиняемия и поради това, че определението на окръжния съд е окончателно и подлежи на незабавно изпълнение е освободил обвиняемия незабавно в съдебна зала. За да постанови този резултат въззивният съд е намерил, че взетата мярка за неотклонение „задържане под стража" на обвиняемия е незаконосъобразна, тъй като в заключението на СМЕ е посочено, че уврежданията на пострадалата „колкото и многобройни да са, засягайки както главата, така и тялото и крайниците на същата, ако и да сочат на жестоко по своя характер деяние, в крайна сметка поотделно и в съвкупност са причинили временно разстройство на здравето, неопасно за живота", които по смисъла на чл. 130, ал. 1 НК са лека телесна повреда.
Въз основа на подробно изложените в Акта от проверката фактически констатации, проверяващият инспектор от ИВСС е достигнал до извод, че по образуването, случайното разпределение, насрочването, движението и приключването на двете дела не са установени нарушения.
Доколкото ИВСС няма правомощия да извършва преценка на правилността и законосъобразността на съдебните актове, а постъпилият в ИВСС сигнал на народния представител Делян Пеевски съдържаше искане за правната преценка относно приложението на закона от въззивния съд, проверяващият инспектор, предвид правомощията на ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ изпрати сигнал до председателя на Апелативен съд - Пловдив, който съобразно правомощията му по чл. 106, ал. 1, т. 7 ЗСВ да възложи проверка на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от района на Апелативен съд - Пловдив за начина на разглеждане и решаване на делата с правно основание чл. 64 и чл. 65 НПК за извършени престъпления по глава втора „Престъпления против личността", раздел втори „Телесна повреда" от НК, образувани в периода 01.07.2022 г. - 01.08.2023 г., както и да упражни правомощията си по чл. 106, ал. 1, т. 10 ЗСВ като анализира и обобщи съдебната практика на окръжните съдилища от района на Апелативен съд - Пловдив по посочените дела. За изпълнение на препоръките, на основание чл. 59 ЗСВ председателят на АС - Пловдив следва да уведоми ИВСС в тримесечен срок.
В заключение, Инспекторатът към ВСС осъществи в цялост правомощията си във връзка с подадения сигнал, като извърши проверка съобразно компетентността си по чл. 54, ал. 1 ЗСВ на организацията по образуването, движението и приключването на двете дела в РС - Стара Загора и ОС - Стара Загора, както и за спазване на принципа на случайния подбор по чл. 9 ЗСВ при разпределянето им. Нарушения не са установени. Правната преценка относно приложението на закона от въззивния съд, по отношение на която ИВСС беше сезиран не е била предмет на проверката и не може да бъде проверена от Инспектората с оглед липсата на правомощия. Това е така, тъй като следва да се анализират както приетите за установени факти по случая, така и материалния закон, приложим към тези факти, чиято проверка излиза извън рамките на законоустановената компетентност на Инспектората. Компетентността да извърши преценка по правилността на приложението на закона е на горестоящия съд - по реда на инстанционния контрол. В конкретния случай произнасянето на ОС - Стара Загора по правилността на определението на РС - Стара Загора за вземане на мярка за неотклонение не подлежи на инстанционен контрол. Независимо от това, по силата на чл. 106, ал. 1, т. 10 ЗСВ Апелативен съд - Пловдив има правомощие да анализира и обобщи съдебната практика на окръжните съдилища от неговия съдебен район по приложението на закона. Ето защо, ИВСС ведно с Акта от извършената проверка и сигнала, подаден от Делян Пеевски, изпрати на председателя на Апелативен съд - Пловдив цитирания по-горе сигнал по чл. 54, ал. 1 , т. 7 ЗСВ.