Дело за отмяна на отказ на областния управител на Област София град за обезщетяване на собствениците на недвижим имот, отчужден по законите, посочени в чл. 2, ал. 1 ЗВСОНИ, продължило повече от 22 години, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 145 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април – 30 юни 2023 г. От тях 81 са основателни, като 16 са по наказателни, а 65 – по граждански, търговски и административни дела.

14 Юли 2023

Дело за отмяна на отказ на областния управител на Област София град за обезщетяване на собствениците на недвижим имот, отчужден по законите, посочени в чл. 2, ал. 1 ЗВСОНИ, продължило повече от 22 години, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 145 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април – 30 юни 2023 г. От тях 81 са основателни, като 16 са по наказателни, а 65 – по граждански, търговски и административни дела.

Делото е започнало през 1999 г. по жалба на основание чл. 6, ал. 6 от ЗОСОИ, подадена от наследниците на собственика на отчуждения имот. Допуснатите забавяния са свързани с организацията на съдебните заседания и събирането на доказателства в двете фази на първоинстанционното производство по адм.д. №16/2001 г. по описа на СГС. По делото са допуснати пет съдебно-технически експертизи за установяване на идентичността на отчуждените имоти със сега съществуващите, на извършените в тях строителни дейности, за определяне на тяхната стойност и др. В първата си фаза по обжалване на отказа за обезщетяване на наследниците на починалия собственик на отчуждения имот, производството по адм.д. №16/2001 г. по описа на СГС е продължило 13 години и 6 месеца. Това производство е било спряно в периода от 25.02.2004 г. до 09.07.2010 г. на основание чл. 182, ал. 1, б. „г“ ГПК (отм.) до приключване на гр.д. №6857/2001 г. по описа на СРС. Според практиката на ЕСПЧ в тези случаи следва да се посочи дали в производството, заради което е било спряно основното производство, е имало неоправдани забавяния. В случая забавяния са допуснати както в основното, така и в преюдициалното производство. Гр.д. №6857/2001 г. по описа на СРС е образувано по иск с правно основание чл. 97, ал. 1 ГПК (отм), предявен от жалбоподателите в основното производство срещу държавата, за установяване на правото на собственост, придобито по наследство и реституция по чл. 1 ЗВСОНИ върху няколко недвижими имота, сред които и този, който не подлежи на връщане, и на което се основава обжалваният в основното производство отказ. Към момента на спиране на производството по адм.д. №16/2001 г. по описа на СГС, преюдициалното дело е разглеждано от въззивната инстанция по гр.д. №492/2004 г. по описа на СГС. Това производство е с продължителност от 4 години и 2 месеца, проведени са 6 съдебни заседания, като 4 от тях са отложени за извършване на съдебно-техническа експертиза от три вещи лица. Освен това, съдебните заседания са насрочвани през интервали от 2 до 7 месеца.

Извън периода на спиране, в основното производството са допуснати забавяния, свързани с организацията на съдебните заседания. Насрочени са 17 заседания, като 10 от тях са отложени за събиране на доказателства. Шест съдебни заседания са отложени за призоваване на страни, което в голяма степен е било обусловено от участието на голям брой заинтересовани страни.

Във втората си фаза производството по адм.д. №16/2001 г. по описа на СГС е продължило 4 години. Проведени са 4 съдебни заседания, които са отлагани за извършване на съдебно-техническа експертиза. Съдебните заседания в това производство са насрочвани през интервали от 2 до 7 месеца.

Отчетът по глава трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 април – 30 юни 2023 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.