Информация за проведено Общо събрание на Европейската мрежа на националните служби за инспекция на правосъдието в гр. София

21 Юни 2023

По покана на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет на България - г-жа Теодора Точкова, на 21 юни 2023 г. в гр. София, се проведе Общо събрание на Европейската мрежа на националните служби за инспекция на правосъдието (RESIJ), на която ИВСС е член от 2019 г.

В срещата участваха представители на службите за съдебна инспекция на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), по-специално Главният инспекторат на правосъдието на Франция, който е ротационен председател на RESIJ, Председателят на Висшия съвет на правосъдието на Белгия - френскоговорящата консултативна и следствена комисия, Главният инспекторат на правосъдието към Министерство на правосъдието на Италия, членове на Инспекционната служба на Генералния съвет на съдебната власт на Испания, съдии-инспектори от Висшия съдебен съвет на Португалия, Главният инспектор на Съдебния инспекторат на Румъния, Висшият инспектор на правосъдието на Албания.

По време на първата част от форума на RESIJ членовете на мрежата обсъдиха резултатите от работата по изготвения сравнителен доклад на инспекционните служби. Представени бяха аналитичните изводи от проведените сравнителни проучвания относно естеството и типологията на работата на всяка инспекционна служба, различните контролни правомощия, видовете проверки на инспекторатите и инструментите за осъществяването им. Сравнителното проучване е изготвено от националните звена за контакт на RESIJ в съответствие с решение на Общото събрание от 22 юни 2022 г. Съгласно общата методология е възприет сравнителен подход за точно и изчерпателно отчитане на особеностите на всяка държава. На базата на разработени въпросници са определени няколко сравнителни оси: контрол на хората, контрол на организациите, ИТ инструменти, комуникация и обучение.

Докладът представя обобщение и сравнение на отговорите на национално равнище и приложена таблица на сравнителното право, която предстои да бъде развита. Неговата цел е да установи общи организационни и оперативни стандарти при изпълнението на контролните правомощия на инспекционните служби по отношение на органите на съдебната власт и магистратите.

В тази връзка беше подчертано значението на сътрудничеството чрез обмен на опит, обучение, обединяване на методи и най-добри практики в съответствие със стандартите за работа на инспекторите. Подготвени бяха препоръки, свързани с подобряване и сближаване на изследваните дейности в съответствие с тези стандарти.

Като добри практики бяха представени и дебатирани електронните съдебни системи за управление на делата на Испания и Португалия, които дават възможност на инспекторите да извършват проверки по електронен път.

По време на втората част от Общото събрание на RESIJ, членовете на мрежата обсъдиха постигнатото през годината и резултатите от проведените конференции и изготвените доклади, представени на ЕС. Подчертано беше, че по този начин Мрежата става разпознаваем субект, на който могат да бъдат възлагани задачи в рамките на ЕС. Обсъдиха се и въпроси, свързани с бъдещия фокус на работата на RESIJ и сътрудничеството с институциите на ЕС.
 
Одобриха се и промени в Устава на мрежата, свързани с вътрешната организация. Поради изтеклия вече мандат на председателя на Мрежата г-н Кристоф Стрюдо, Общото събрание с единодушие избра главния инспектор на Румънската съдебна инспекция г-жа Роксана Петку за председател на RESIJ с мандат две години. Променен беше и броят на членовете на Изпълнителното бюро, които бяха увеличени с един, с оглед запазване и използване на придобития от Франция опит по време на предходното председателство.

По покана на г-н Артур Метани - главен съдебен инспектор на Република Албания се взе решение следващото Общо събрание да се проведе в гр. Тирана, Албания през месец декември 2023 г.

Международният форум, домакинстван от ИВСС, допринася за укрепването и задълбочаването на международното сътрудничество в рамките на Мрежата, за подобряване функционирането на органите на съдебната система, както и за разширяването на съвместните дейности с други инспекторати и международни органи.