Гражданско дело, образувано по установителен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК на „Топлофикация София” ЕАД за неплатено парно в размер на 2065 лева е продължило повече от 9 години.

26 Януари 2023

Гражданско дело, образувано по установителен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК на „Топлофикация София” ЕАД за неплатено парно в размер на 2065 лева е продължило повече от 9 години. Констатацията е направена от проверяващ състав на Инспектората към ВСС при проверка на 142 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 октомври – 31 декември 2022 г. От тях 84 от заявленията са основателни, като 18 са по наказателни, а 66 – по граждански, търговски и административни дела.

Първоинстанционното производство по делото в Софийския районен съд е продължило 7 години и 10 месеца. Близо 1 година и половина е била необходима на съда, за да постанови определението, с което на основание чл. 140 ГПК се произнася по всички предварителни въпроси и насрочва делото в открито съдебно заседание. В открито съдебно заседание, проведено на 09.11.2015 г., съдът е постановил определение за даване на ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение. Близо 4 години и 3 месеца такова не е било постановено. На 13.02.2020 г. със заповед на административния ръководител на СРС от посочената дата делото е преразпределено на друг докладчик, поради освобождаване от длъжност на първоначално определения. След преразпределянето, определението за даване на ход по същество е отменено, проведено е едно съдебно заседание на 07.10.2020 г., а един месец по-късно е постановено съдебното решение.

Във въззивното производство по гр.д. № 691/2021 г. по описа на СГС, продължило 1 година и 3 месеца, единственото съдебно заседание е насрочено 1 година след образуване на делото.

Отчетът по глава трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 октомври – 31 декември 2022 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.