Главният инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова, инспектор Стефка Мулячка и експерти взеха участие в Общото събрание на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието (RESIJ), което се проведе на 16 и 17 декември в Брюксел, във Висшия съдебен съвет на правосъдието на Белгия. ИВСС е част от Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието и неин активен член от 2019 г.

20 Декември 2022

В срещата участваха представители на институции на държавите-членки на ЕС, по-специално Главният инспекторат на правосъдието на Франция, който е ротационен председател на RESIJ, Висшият съвет на правосъдието на Белгия - френскоговорящата консултативна и следствена комисия, Главният инспекторат на правосъдието на италианското Министерство на правосъдието, Инспекционната служба на Генералния съвет на съдебната власт на Испания, Висшият съдебен съвет на Португалия, Съдебният инспекторат на Румъния, Висшият инспектор на правосъдието на Албания.

По време на Първата част от Общото събрание на RESIJ, членовете на мрежата обсъдиха и приеха отчетен доклад за работата, извършена през 2022 г., представен от ротационния председател на RESIJ г-н Стрюдо, който изтъкна постигнатото през годината и извършената съвместна работа, включително подчерта резултатите от проведените конференции и изготвените доклади, представени на ЕС. Предложена беше програмата за работа през 2023 г. Обсъдени бяха предложения за промени в текста на Устава на мрежата, поради изтичащия мандат на управителните органи, които бяха гласувани.

Втората част на Общото събрание на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието включваше представяне от участниците на естеството и типологията на работата на всяка инспекционна служба.

Главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет на България представи структурата, правомощията на органа, видовете проверки и методите на тяхното провеждане, целящи чрез контрола осъществяван от ИВСС да се укрепи ефективността и отчетността на органите на съдебната власт, без да се засяга независимостта на магистратите. Особен интерес представляваха тематичните проверки и проверките за почтеност на магистратите.

По време на Общото събрание на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието се обсъдиха въпроси, свързани с бъдещия фокус на работата на RESIJ и сътрудничеството с институциите на Европейския съюз.

Подчертавайки значението на текущото сътрудничество чрез обмен на опит, обединяване на методи и най-добри практики в съответствие със стандартите за работа на магистратите и върховенството на закона, създаване на практически механизми за сътрудничество и правна взаимопомощ между държавите членки, Главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет на България предложи Общото събрание на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието да се проведе в град София през месец юни 2023г., с цел да се продължи диалога между членовете на мрежата. Предложението беше гласувано и прието. Международният форум, домакинстван от ИВСС, ще допринесе за укрепване на авторитета на Инспектората, за задълбочаване на международното сътрудничество в рамките на Мрежата, както и за подобряване функционирането на органите на съдебната система.