СЪОБЩЕНИЕ за анализи, изготвени от ИВСС в изпълнение на мярка „Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт (Q4/2022)“, заложена в Реформа 2: „Противодействие на корупцията“ в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България за 2022 г.

7 Декември 2022

В изпълнение на посочената мярка, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) изготви два анализа: Анализ на практиката на ИВСС за 2021 г. по глава девета, раздел Іа „Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите“ и раздел Іб „Проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите“ от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Анализ на практиката на ВАС по приложението на КЕПБМ за периода 2017 – 2021 г.

С анализите се изпълни първия индикатор по възложената на ИВСС мярка по НПВУ.

В първият анализ са изведени добрите и лошите практики по отношение спазването на етичните правила за поведение от съдиите, прокурорите и следователите във връзка с декларирането на имуществото и интересите им и във връзка със спазването на етичните правила, в съответствие с установените европейски и международни стандарти.

С вторият анализ е идентифицирано поведение на магистратите, което би могло да послужи за актуализиране на КЕПБМ, за предприемане на мерки от законодателно естество за създаване на механизъм за деонтологична превенция, както и за преосмисляне на приложението на чл. 324 ЗСВ относно оповестяване на влязлото в сила решение по дисциплинарното производство.

Анализите са публикувани на интернет страницата на ИВСС: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16