СЪОБЩЕНИЕ за утвърждаване на нов образец на имуществените декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт и указания за попълването и подаването им

23 Ноември 2022

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) уведомява съдиите, прокурорите и следователите, и лицата, изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, че със Заповед № З-74/22.11.2022 г. на главния инспектор на ИВСС са утвърдени:
- образец на имуществените декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт, който ще се прилага от 01.01.2023 г.;
- „Указания за попълване и подаване на имуществените декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт" (отнасящи се до приложимия от 01.01.2023 г. образец на имуществените декларации).

Приложимият от 01.01.2023 г. образец на имуществените декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт е достъпен на интернет страницата на ИВСС на адрес: Образец на декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ v.3.0, раздел "Образци".

Указанията за попълване и подаване на имуществените декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт са достъпни на интернет страницата на ИВСС на адрес: Указания за попълване и разпечатване на декларация v.3.0, раздел "Образци".

Приложимият до 31.12.2022 г. образец на имуществените декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт е достъпен на интернет страницата на ИВСС на адрес: Образец на декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ - версия 2.2-1, раздел "Образци".