Дело за неплатени задължения за наем на общински мери и пасища в гр. Две Могили, продължило повече от 8 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС при проверка на 138 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април – 30 юни 2022 г.

13 Юли 2022

Дело за неплатени задължения за наем на общински мери и пасища в гр. Две Могили, продължило повече от 8 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС при проверка на 138 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април - 30 юни 2022 г. От тях 89 са основателни, като 25 са по наказателни, а 64 - по граждански, търговски и административни дела.

Основната причина за продължителността на производството по делото е в това, че разглеждалите го съдилища не са решили еднозначно въпроса дали предявеният иск е подсъден на общите граждански съдилища или на административните съдилища. Първоначално искът е предявен пред РС - Бяла. Постановеното по гр.д. № 973/2013 г. по описа на РС - Бяла решение от 18.11.2014 г. е обезсилено с решение от 05.03.2015 г. по гр.д. № 122/2015 г. по описа на ОС - Русе, като постановено от некомпетентен съд по иск, който е подсъден на окръжните съдилища.

ОС - Русе е разгледал делото в първоинстанционното производство по гр.д. № 472/2015 г. и е постановил решение на 08.01.2016 г., което е било частично потвърдено с решение от 21.04.2016 г. по гр.д. № 198/2016 г. по описа на АС - Велико Търново, но с решение от 30.10.2017 г. на Върховния касационен съд въззивното и първоинстанционното решение са обезсилени, като е прието, че спорното вземане се основава на административен договор по смисъла на чл. 19а АПК, поради което искът е подсъден на Административен съд - Русе.

За разглеждане на иска пред АдмС - Русе е образувано адм.д. № 439/2017 г. То е било прекратено с определение от 07.12.2017 г. и е повдигнат спор за подсъдност между общите и административните съдилища. С определение от 05.01.2018 г. на Смесен петчленен състав на ВАС и ВКС производството по спора за подсъдност е прекратено с мотив, че решението от 30.10.2017 г. на ВКС е влязло в сила и правилността му не може да бъде преценявана в производство по спор за подсъдност.

След приключването на производството по спора за подсъдност, АдмС - Русе е разгледал предявения иск и е постановил решение от 08.06.2018 г., но то е било обезсилено с решение от 14.04.2020 г. на ВАС и делото е върнато на друг състав на АС - Русе с указания за повдигане на спор за подсъдност на основание чл. 135, ал. 4 АПК, тъй като повдигнатия по - рано по делото такъв спор не е бил разрешен.

С определение от 24.04.2020 г. АдмС - Русе отново е повдигнал спор за подсъдност между общите и административните съдилища на основание чл. 135, ал. 4 АПК. С определение от 09.06.2020 г. на Смесен петчленен състав на ВАС и ВКС за компетентен да разгледа делото е определен ОС - Русе. По този начин разглеждането на предявения иск е започнало отначало за четвърти път, 6 години и 6 месеца след предявяването му.

Отчетът по глава трета "а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 април - 30 юни 2022 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.