Дело за неплатени задължения за парно в София, продължило почти 10 години е едно от най-дългите производства, констатирани от ИВСС в Отчета по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.01.2022 - 31.03.2022 г.

27 Април 2022

 

Дело за неплатени задължения за парно в гр. София, продължило почти 10 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС при проверка на 124 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 януари - 31 март 2022 г. От тях 64 са основателни, като 16 са по наказателни, а 48 - по граждански, търговски и административни дела.

Делото е разгледано само от една съдебна инстанция, като голямата му продължителност се дължи на обстоятелството, че съдът е допуснал голям брой забавяния при извършване на процесуалните действия по движението и приключването му. Разпореждането на съда за оставяне на исковата молба без движение на основание чл. 129, ал. 2 вр. чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК, с което на ищеца е указано да уточни дали предявява исковете при условията на солидарност, както и периодите, за които претендира плащане спрямо всеки от ответниците, е постановено 1 година и 9 месеца след образуване на делото. На следващо място, разпореждането на съда да се извърши справка на основание чл. 47, ал. 3 ГПК за постоянен и настоящ адрес на ответниците по делото е постановено 1 година и 5 месеца след изтичане на 2-седмичния срок по чл. 47, ал. 2 ГПК за получаване на книжата от канцеларията на съда, при положение, че ищецът също е поискал извършване на такава справка. Определението на основание чл. 140 ГПК, с което съдът се произнася по всички предварителни въпроси и насрочва съдебно заседание по делото е постановено 2 години след постъпване на отговор на исковата молба от ответниците, а съдебното решение е постановено 1 година и 1 месец след изтичане на установения в чл. 235, ал. 5 ГПК 1-месечен срок.

Отчетът по глава трета „а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 януари - 31 март 2022 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16 .