СЪОБЩЕНИЕ за срока и способите за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2021 г.

11 Април 2022


Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) напомня на съдиите, прокурорите и следователите, че съгласно чл. 175в, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) декларациите за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ се подават ежегодно до 15 май - за предходната календарна година. Срокът за подаване на декларациите за 2021 г. изтича на 16.05.2022 г. (понеделник), тъй като 15.05.2022 г. е неприсъствен ден.

Имуществените декларации се подават пред ИВСС:
1. на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител (CD или USB флаш памет), чрез използването на един от следните способи:
- лично в служба "Регистратура" на ИВСС - всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.,
- по пощата,
- чрез пощенската кутия на ИВСС, монтирана до входната врата на сградата на Инспектората, находяща се в гр. София, ул. "Георг Вашингтон" № 17,
или
2. по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, създаден съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, чрез изпращане на e-mail: declaration@inspectoratvss.bg.

Имуществените декларации се подават по образец, утвърден от главния инспектор на ИВСС, достъпен на интернет страницата на ИВСС на адрес:
http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/124, раздел "Образци".

Едновременно с имуществената декларация може да се подадат и декларации-съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции за разкриване на банкова тайна от лицата, чието имущество се декларира, а именно: от магистратите, от техните съпрузи или от лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и от ненавършилите пълнолетие деца.

Декларациите-съгласие се подават по утвърдени от главния инспектор образци, достъпни на интернет страницата на ИВСС на адрес:
http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/149, раздел "Образци", без да е необходима нотариална заверка на подписа на декларатора.

С цел облекчаване процеса по приемане на имуществените декларации и предотвратяване струпването на хора в служба "Регистратура" на ИВСС през последния месец на срока чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, Инспекторатът към ВСС призовава задължените лица да подават декларациите си по пощата, чрез пощенската кутия на ИВСС или по електронен път.