Информация за подаването на ежегодни декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2020 г.

29 Март 2021Page title

Съгласно чл. 175в, ал. 1, т. 2, вр. чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) съдиите, прокурорите и следователите подават пред Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) декларации за имущество и интереси ежегодно до 15 май - за предходната календарна година. Срокът за подаването на декларациите за 2020 г. е до 17.05.2021 г. (първият присъствен ден след 15.05.2021 г., който е неприсъствен).

Имуществените декларации се подават пред ИВСС:

- на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител (CD или USB флаш памет), чрез използването на един от следните способи: лично в служба „Регистратура“ на ИВСС - всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., по пощата или чрез пощенската кутия на ИВСС, монтирана до входната врата на сградата на Инспектората, находяща се в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 17, или

- по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, създаден съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, чрез изпращане на e-mail: ivss@inspectoratvss.bg.

Декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор на ИВСС, достъпен на интернет страницата на ИВСС на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/document/872, раздел „Образци“.

Едновременно с имуществената декларация може да се подадат и декларации-съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) за разкриване на банкова тайна от лицата, чието имущество се декларира, а именно: от магистратите, от техните съпрузи или от лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и от ненавършилите пълнолетие деца.

Декларациите-съгласие се подават по утвърдени от главния инспектор образци, достъпни на интернет страницата на ИВСС на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/149, раздел „Образци“, без да е необходима нотариална заверка на подписа на декларатора.

Предвид настоящата епидемична обстановка в страната ИВСС призовава задължените лица да подават декларациите си по пощата, чрез пощенската кутия на ИВСС или по електронен път.