Публикувани Насоки за подаване на сигнали за извършени нарушения по глава девета, раздел Iб от Закона за съдебната власт

18 Февруари 2021Page title

В раздел „Образци“ са публикувани „Насоки за подаване на сигнали за извършени нарушения по глава девета, раздел Iб от Закона за съдебната власт“. Изготвянето на такъв документ е предвидено в чл. 48, ал. 1, т. 5 и чл. 50, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите, като целта е да се предостави информация, достатъчна за подаването на сигнал за извършено нарушение пред ИВСС.

Насоките съдържат:

- Правна уредба на проверките, извършвани от ИВСС по глава девета, раздел Iб от ЗСВ;

- Кой може да подаде сигнал;

- Срещу кого може да се подаде сигнал;

- За какви нарушения може да се подаде сигнал;

- Как може да се подаде сигнал;

- Предпоставки за разглеждане на сигнала – посочени са изискванията, на които следва да отговарят сигналите;

- Опазване на самоличността на лицата, подали сигнал – в този раздел изрично се подчертава, че самоличността на подателите на сигнали е защитена;

- Разглеждане на сигнала – накратко се описва как протичат проверките, извършвани от ИВСС, в какви срокове и с какъв акт приключват.