Публикуване на съобщения по чл. 175ж, ал. 2, изр. трето от Закона за съдебната власт

1 Февруари 2021Page title

В раздел „Проверка на имуществени декларации“ е създадена рубрика „Съобщения по чл. 175ж, ал. 2, изр. трето от Закона за съдебната власт“, в която ще се публикуват съобщения за връчване по реда на чл. 175ж, ал. 2, изр. трето ЗСВ на уведомления, изготвени по повод установени несъответствия между декларираните факти в подадени пред ИВСС декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ и получената информация.