Информация за извършваните от ИВСС проверки на имуществените декларации на магистратите

21 Август 2017

Срокът за проверка на ежегодните имуществени декларации на съдиите, прокурорите и следователите е тримесечен. Началният момент на този срок обаче не е 15 май на съответната година, доколкото чл. 175в, ал. 3 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ дава възможност в едномесечен срок от подаване на декларацията за имущество и интереси съответният магистрат да може да направи промяна в декларацията, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства. Например - ако съдия е подал ежегодна декларация за имущество и интереси на 15 май 2017 г., законът му дава право да подаде до 15 юни 2017 г. коригираща декларация. Едва след изтичането на този срок започва да тече тримесечният срок за извършване на проверката от страна на Инспектората към ВСС.

Определеният в ЗСВ тримесечен срок за проверка на имуществените декларации не е достатъчен. Броят на магистратите, задължени да подадат пред Инспектората към ВСС ежегодна декларация за имущество и интереси, е 4199 към 1 януари 2017 г. Проверките включват разкриването на банкова и застрахователна тайна, освен това се разпростират не само по отношение на съпрузите и непълнолетните деца на деклараторите, а и на лицата, с които фактически съжителстват на съпружески начала.

За сравнение - Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности /ЗПИЛЗВДДД/ определя шестмесечен срок за проверка на имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, които видно от публикувания на страницата на Сметната палата Списък на лицата по чл. 2, ал. 1 ЗПИЛЗВДДД, актуален към 20 март 2017 г., е 2627. ЗПИЛЗВДДД не предвижда при извършване на проверката на имуществените декларации проверяващите от Сметната палата да осъществяват достъп до банкова или застрахователна тайна, както и не предвижда проверка на лицата, с които задължените да подават имуществени декларации фактически съжителстват на съпружески начала.

Инспекторатът към ВСС вече е проверил дали декларираното от магистратите имущество - недвижимо и движимо, придобито или отчуждено през 2016 г. от магистратите, техните съпрузи, непълнолетните им деца и лицата, с които фактически съжителстват, съответства на обявеното в съответните публични регистри. От имотния регистър към Агенцията по вписванията са направени справки за недвижимото имущество, от регистъра на КАТ - за притежаваните моторни превозни средства, от НАП - за размера на задълженията за данъци и осигурителни вноски, от информационната система на БНБ - за паричните задължения.

Инспекторатът към ВСС е изпратил над 2700 искания за разкриване на банкова тайна до районните съдилища. След разрешение се искат справки от търговските банки за наличните суми във всяка една банкова сметка на магистратите, техните съпрузи, непълнолетни деца и лицата, с които фактически съжителстват. Средно един магистрат има около 3 банкови сметки.

Не без значение е и фактът, че Инспекторатът към ВСС има правомощията по проверка на декларациите за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи от 1 януари 2017 г., поради която причина проверките се извършват без наличието на нарочен софтуерен продукт, с какъвто разполага Сметна палата. Разработването на такъв софтуер е в процес на възлагане.

Тримесечният срок за извършване на проверките на имуществените декларации на магистратите е инструктивен. ЗСВ не предвижда последици при превишаването му. Дори в този случай компетентността на Инспектората към ВСС не отпада.

Относно задължените съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларация за имущество и интереси, са образувани административнонаказателни производства. Максималният срок за издаване на наказателно постановление е шест месеца, считано от датата на съставяне на акта за установяване на административно нарушение. ЗСВ предвижда задължение Инспекторатът към ВСС да публикува информация за влезлите в сила наказателни постановления.