Информация за 4 дела за собственост, решени извън разумния срок - Отчет на ИВСС за периода 1 януари – 31 март 2017

11 Юли 2017

18 години, 2 месеца и 21 дни е продължило дело за собственост на недвижими имоти в идеалния център на София, намиращи се на една от преките на бул. „Витошка".

Това констатира Инспекторатът към ВСС при проверка на заявление за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. То е сред 52-те основателни заявления за забавени граждански, търговски и административни дела, установени от Инспектората към ВСС при проверки, извършени в периода 1 януари - 31 март 2017 г.

На 18 януари 1996 г. девет граждани подават в Софийски градски съд (СГС) искове с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността (ЗС) - „собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това". Те искат да им се предаде владението на бивши гаражи в сутерена и партера на сграда, представляващи магазин за мебели и включващ изложбена зала, магазин, два склада и два гаража. Производството се е развило на три съдебни инстанции и е приключило с окончателно решение на 28 юни 2016 г.

Констатирани са забавяния при разглеждането на делото пред първоинстанционния и пред въззивния съд, свързани основно с многократното отлагане на съдебните заседания поради нередовности при призоваването на страните, както и с големите интервали, през които те са насрочвани . Производството пред СГС е продължило 6 години, 9 месеца и 15 дни. Проведени са общо 14 заседания, насрочвани през периоди от 3 до 7 месеца. Въззивното производство пред Софийски апелативен съд (САС) е продължило приблизително 6 години, като са проведени 13 заседания, също насрочвани през интервали от 3 до 7 месеца.

Освен това с решение от 2011 г. по реда на отмяната ВКС е отменил друго свое влязло в сила решение от 2009 г. и потвърденото с него въззивно решение, като делото е върнато за ново разглеждане на друг състав на САС. Това е забавило производството с близо 5 години, тъй като разглеждането на делото тепърва е започнало пред въззивната инстанция.

При проверките, извършени в периода 1 януари - 31 март 2017 г., на заявления за забавени производства, Инспекторатът към ВСС установи още три дела за собственост, решени извън разумния срок.

13 години, 9 месеца и 27 дни е продължило производство по иск с правно основание чл. 108 от ЗС - за възстановяване на собствеността върху 32 дка ниви, градини, цветарници и 10 сгради и съоръжения в спортен парк „Дианабад" в София, отчуждени през 1948 г.

При разглеждането на делото са констатирани забавяния, свързани с многократното отлагане на съдебните заседания и продължителността на интервалите между тях. Първоинстанционното производство пред Софийски районен съд (СРС) е продължило 6 години, 2 месеца и 22 дни, проведени са общо 10 заседания. Във въззивното производство пред СГС, продължило 6 години, 1 месец и 24 дни, са проведени общо 12 заседания, насрочвани през големи периоди от време - от 5 до 7 месеца.

И в първоинстанционното, и във въззивното производство основната причина за многократното отлагане на делото е безкритичното допускане на доказателства от съда без да бъдат предприети дисциплиниращи мерки по отношение на страните и вещите лица за своевременно изчерпване на доказателствените искания, формулиране на ясни и точни задачи на експертизите и изготвяне на заключенията в срок.

11 години, 3 месеца и 4 дни е продължило друго производство по искове с правно основание чл. 108 от ЗСВ, предявени от петима ищци срещу седем ответници за два имота с площ от 834 кв. м. и 886 кв. м. във вилна зона в полите на Витоша.

Установени са много забавяния при разглеждането на делото пред първоинстанционния и пред въззивния съд. Производството пред СРС е продължило близо 4 години и 10 месеца. Проведени са общо 15 съдебни заседания, като на първите четири не е даден ход на делото поради нередовно призоваване. След обявяването на делото за решаване съдът е констатирал нередовности по исковата молба, отменил е определението за даване на ход по същество и е оставил без движение исковата молба. След отстраняване на нередовностите е проведено съдебно заседание, в което делото отново е било обявено за решаване. Този пропуск е удължил производството с близо 6 месеца.

Въззивното производство пред СГС е продължило приблизително 3 години и 10 месеца, като са проведени 6 съдебни заседания през интервали от 5 до 10 месеца. Постановеното в това производство решение е отменено от ВКС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, което на практика е обезсмислило голяма част от продължителността на делото до този момент.

Друго производство по искове с правно основание чл. 26 и 59 от Закона за задълженията и договорите и чл. 108 от ЗС е продължило 10 години, 6 месеца и 21 дни. Делото - за възстановяване на владението върху апартамент в софийския кв. „Младост" и за заплащане на 4000 лв. обезщетение за незаконното му ползване, е разглеждано на три съдебни инстанции, като във въззивната и касационната по два пъти от различни състави.

Забавянията по делото се допуснати пред въззивната инстанция, като те се състоят основно в големия брой проведени съдебни заседания и интервалите между тях. Първото производство пред въззивния съд (СГС), образувано през 2003 г., е продължило 2 години, 3 месеца и 9 дни. Проведени са 5 съдебни заседания, насрочвани през периоди от 5 до 7 месеца. Второто производството пред СГС, образувано през 2010 г., е продължило 3 години и 4 месеца - проведени са 6 заседания, насрочвани пред интервали от 5 до 6 месеца.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 януари - 31 март 2017 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.