Медиапул
Автор Красен Николов
Съдебният инспекторат се скара на ВАС за противоречива практика

8 Март 2011

Съдебният инспекторат разкритикува Върховния административен съд за противоречива съдебна практика по делата за наложените дисциплинарни наказания срещу магистрати. В доклад на институцията, представен във вторник, се казва, че по идентични случаи ВАС има разнопосочни произнасяния, което "разколебава смисъла и дисциплиниращия ефект на тези дела".

Според инспектората с някои свои решения върховният съд "изгражда впечатлението за толериране на дисциплинарните нарушения и тяхната безнаказаност и засилва недоверието към българското правосъдие".

В отчета на съдебните инспектори има отправена критика и към множество съдилища и прокуратури в страната. През 2010 година бе извършена проверка на гражданското отделение на Софийския градски съд, който разглежда като първа инстанция най-много дела с голям материален интерес.

Инспекторатът е установил, че в СГС има висящи граждански дела от 1993-1999 година. Повечето от тях са граждански искове на пострадали от престъпления.

Изводите от проверките е, че има забавено приключване на наказателните дела, както и на прокурорските преписки. В гражданската колегия на съда обаче висят с години и дела за несъстоятелност. Инспекторатът е открил, че по едно дело съдът е оставил назначен "временен синдик" да се разпорежда 6 години във фирма, а друго дело е занамарено за 14 години заради неотправено преюдициално питане.

От своя страна районните съдилища в Сандански, Гоце Делчев и Петрич правят между 10 и 30 заседания по елементарни административно-наказателни дела.

Най-известната прокуратура в страната - софийска градска - също не е пропусната. Според инспекторите в СГП се констатират случаи на многократно преразпределение на дела поради голямото текучество на кадри, което е пречка за осъществяване на ефективна и задълбочена прокурорска работа.

Кражба на доказателства

Огромен проблем за съдебната система се оказва и съхранението на веществените доказателства. В редица съдилища не се изготвят протоколи за приемане на веществените доказателства (Окръжен съд Варна, районните съдилища в Кубрат и Търговище). "Този пропуск може да минира изхода на наказателните дела, тъй като е предпоставка за "изчезване на веществените доказателства", се казва в доклада на инспектората.

Проблем в това отношение има и в прокуратурата. Някои от прокуратурите не съхраняват веществени доказателства или съхраняват само отделни вещи, които могат да бъдат държани в каса. Останалите веществени доказателства се съхраняват в съответното РУ на МВР.

"Това затруднява контрола върху тяхното съхранение, връщане или унищожаване. Създават се условия за извършване на престъпления, например, присвояване на ценни вещи, суми и др., и се затруднява самото наказателно преследване", заявяват инспекторите.

Установено е, че част от прокуратурите не спазват указанията на главния прокурор по отношение на обявяване на лица за общодържавно издирване. Някои от прокуратурите спират досъдебните производства, водени срещу известен извършител, без заподозрените лица да се обявяват за издирване.

"В такива случаи може да има елемент на корупционна практика, например "спасяване" от наказателно преследване, чрез изчакване за настъпване на давността", предполагат от инспектората.

Положителен резултат

Инспекторатът посочва, че от работата му има голяма полза като само за 2009 г. е налице ръст на относителния дял на свършените дела с 15.46 % спрямо 2008 г. Намалял е броят на т. н. висящи дела с над 2 500 броя или с 2.35%, а в сравнение с 2007 г. с над 10%. Увеличен е общият брой на осъдените лица.

"С удовлетворение отчитаме, че нашата дейност е постигнала общ дисциплиниращ ефект по отношение на бързината, прозрачността и уеднаквяването на съдебната практика", се казва в отчета на инспектората.