ИВСС проведе обучение на тема "Административно право и процес"

4 Октомври 2010

Специализиран семинар на тема „Административно право и процес" проведе Инспекторатът към ВСС в Брезник на 30 септември и 1 октомври 2010 г. Обучението е в изпълнение на дейност от проекта „Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС" по Оперативна програма „Административен капацитет" /ОПАК/, съфинансирана от ЕС чрез Европейския Социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси".

Лектори на семинара бяха Лозан Панов - административен ръководител на Административен съд - София и г-жа Антоанета Аргирова съдия в същия съд.

В семинара участваха както представители на Инспектората, така и магистрати от различни органи на съдебната система.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.