Инспекторатът издаде сборник "Вътрешни актове на Инспектората към ВСС"

29 Октомври 2010

Сборник „Вътрешни актове на Инспектората към ВСС", който съдържа най-важните вътрешни актове на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ и теми, свързани с доброто управление на човешките ресурси на органа беше издаден като част от проекта „Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС", осъществяван по Оперативна програма „Административен капацитет", Дейност 11 „Подготовка и издаване на сборник с вътрешни актове на ИВСС за подпомагане на бенефициентите при осъществяване на основните функции на Инспектората с цел повишаване на професионализма, координацията и взаимодействието между всички структурни звена на органа". Сборникът бе съставен под ръководството на координатора на Дейност 11 инспектор Незабравка Стоева и експерт Николета Петкова.

В изданието са включени теми с практическа насоченост, което ще осигури дейността на ИВСС в цялостния процес на администриране. Реализацията на изданието осигури устойчивост на резултатите от цялостното осъществяване на проекта и ще е полезен в бъдещата работа, както на екипите на Инспектората към ВСС, така и за другите органи на съдебна власт.

В сборника са публикувани Правилник за организация на дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и на експертите, Методика на ИВСС за провеждане на проверки с автори инспекторите Елка Пенчева и Васил Петров.

Сред публикациите са и темите:

- „Инспекторатът към ВСС - уредба, правомощия и правилник по чл. 55, ал. 5 ЗСВ" - Георги Ангелов, съдия във ВАС;

- „Експертите на Инспектората към Висшия съдебен съвет - компетентност и статут" - проф. Васил Мръчков;

- „Вътрешни актове на Инспектората към ВСС. Правна характеристика и ролята на дейността на Инспектората към ВСС" - Александър Мумджиев и Светлин Стефанов, инспектори в ИВСС;

- „Актът за резултатите от проверка на ИВСС. Понятие, същност и правни последици" Александър Арабаджиев, Председател на Управителния съвет на Българската асоциация по европейско право;

- „Процесуална оценка на сроковете за разследване" - д-р Петър Раймундов, прокурор, завеждащ отдел „Информация, анализ и методическо ръководство" във ВКП;

- „Справедлив наказателен процес в разумни срокове" - Гроздан Илиев, зам.-председател на ВКС;

- „Касационно производство по ГПК и постановяваните в него съдебни актове по допускане на касационното обжалване и разглеждане на касационната жалба" - Симеон Чаначев, зам.-председател на ВКС;

- „Дисциплинарна отговорност на съдиите, прокурорите и следователите. Понятие. Реализиране на дисциплинарната отговорност. Съдебна практика" - Милка Итова, Мария Кузманова, Ясен Тодоров - инспектори в ИВСС;

- „Независимост и самоконтрол на съдебната власт. Инспекторат към Висшия съдебен съвет" - проф. Емилия Друмева, съдия в Конституционния съд.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.