Народните представители приеха доклада за дейността на висшия съдебен съвет и инспектората към висшия съдебен съвет през 2009 г.

17 Септември 2010

Докладът за дейността на Висшия съдебен съвет /ВСС/ и Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2009 г. беше приет от народните представители с внушително мнозинство - 105 гласуваха „За", 1 -  „Против" и 13 - „Въздържал се".

В изказването си в залата Главният инспектор Ана Караиванова подчерта превантивният ефект от проверките на Инспектората към ВСС, който дисциплинира магистратите и води до констатиране на все по-малко нарушения.

От своя страна Представляващият ВСС проф. д-р Анелия Мингова изрази надежда, че с доклада си Съветът е убедил депутатите, че разполага с капацитет за справяне с проблемите на съдебната система.

Председателят на Комисията по правни въпроси в парламента Искра Фидосова представи накратко съдържанието на обобщения Доклад на ВСС и ИВСС за 2009 г. Препоръка за бъдещата работа на Инспектората към ВСС от страна на Правната комисия е ИВСС да продължи да обобщава противоречивата съдебна практика и да прави предложения за издаване на тълкувателни решения от ВКС и ВАС, както и да продължи резултатните усилия при проверките относно срочност и добро администриране на делата в съдебната система.