Екипът на Инспектората ще работи със специализиран софтуеp

30 Април 2010
Общата и специализираната администрация на Инспектората към ВСС /ИВСС/ премина обучение на тема „Подобряване на уменията за работа с нови софтуерни продукти". Обучението се проведе в рамките на проект „Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС" по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от ЕС, чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ), приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси".
Лектори и обучители бяха г-н Калин Иванов и г-н Атанас Тинкин - програмисти, участвали в разработването на специалициран софтуерен продукт за нуждите на ИВСС. Темите на обучението бяха: Кратко представяне на внедрените информационни системи.; Административна система за нуждите на ИВСС - същност и приложение; Административна система за нуждите на ИВСС -демонстрация; Административна система за нуждите на ИВСС - модули „Конкурси" и „Договори"; Електронен регистър за нуждите на деловодството на ИВСС - desktop.; Електронен регистър за нуждите на деловодството на ИВСС - Intra Web.; Административна система за нуждите на ИВСС - демонстрация.
Съгласно заложените индикатори на дейността е реализирано третото специализирано обучение, в резултат на което са обучении 20 служители от общата и специализираната администрация на Инспектората.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.