Върховният административен съд потвърди уволнение на съдия по предложение на Инспектората

9 Април 2010

С Решение № 4605/ 08.04.2010 г. петчленен състав на Върховния административен съд потвърди дисциплинарното освобождаване от длъжност /решение на ВСС от заседание, проведено на 07.01.2009 г. / на Георги Лефтеров, съдия от РС Варна по предложение на Инспектората към ВСС.

Инспекторатът към ВСС се самосезира по публикация на в. „Труд" от 13.03.2008 г. „Измама за 12 милиона още кръстосва страната", по-късно бяха получени и конкретни сигнали по случая.

Проверката, извършена в периода 19 - 21 август 2008 г. констатира системно забавяне на постановяваните от съдия Лефтеров съдебни актове от производства по чл. 237 от ГПК /отм./ за периода 01.01.2006 г. - 01.03.2008 г. От 365 дела в законовия 7-дневен срок съдията е приключил 18. Допуснал е и съществени нарушения по администрирането на конкретно частно гражданско дело, изразяващи се в неправомерно освобождаване на страна по делото от внасяне на държавна такса в размер на 170 020 лв. и произнасяне по неприето искане за увеличаване на размера й в същия ден.

Обхватът на проверката беше и в районните и окръжни съдилища на Варна и Търговище, както и в РС - Павликени и ОС - Велико Търново. Бяха констатирани нарушения на председателя на РС - Търговище, който бе дисциплинарно освободен от длъжност. Районен съдия от Балчик, свързан със същия случай беше наказан с понижаване в ранг за една година.

 

РЕШЕНИЕТО НА ВАС